УДК 332.12

Володимир Миколайович ОРЕЛ
доктор економічних наук, доцент,
Харківськии національнии технічнии університет сільського господарства імені Петра Василенка
E-mail: vova7003@rambler.ru

JEL classification: O 40

Анотація

Вступ. У статті розкриваються основні положення й особливості категорій «потенціал» і «регіон», їх діалектичний взаємозв’язок і взаємозумовленість стосовно сфери регіональних соціально-економічних досліджень. Також залучення в економічний оборот не задіяних раніше ресурсів, доступних на регіональному рівні, підвищення їх капіталізації мають значний потенціал для суттєвого прискорення економічного зростання.

Метою статті є дослідження економічного зростання регіонального потенціалу.

Результати. Здійснено аналіз поняття «потенціал», використовуваного в галузі підприємництва, починаючи з його сутності як економічної категорії і закінчуючи застосуванням у дослідженнях в регіоні. Результати аналізу показують, що всі визначення надмірно конкретні, носять приватний характер, являють собою різні модифікації традиційної «ресурсної» концепції і потребують теоретичного узагальнення. Виділені найважливіші сутнісні риси регіонального потенціалу, які характеризують його як невід’ємний атрибут, іманентну якість будь-якого об’єкта чи явища. На цьому теоретичному підґрунті дається визначення регіонального потенціалу й розкривається його структура.

Висновки. Основні положення і висновки статті можуть слугувати теоретичною основою регіональних соціально-економічних досліджень, використовуватися в якості методологічної бази для розробки нових видів і типів стратегічного планування.

Ключові слова: конкурентоспроможність, регіональна влада, національна економіка, потенціал, потенціал території, регіональний капітал, ресурс.

Список літератури

  1. Клиновий Д. В., Пепа Т. В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України: навч. посіб. / За наук. ред. Л. Г. Чернюк. К.: Центр навч. л-ри, 2006. 728 с.
  2. Манів З.О., Луцький І. М., Манів С. З. Регіональна економіка. Навчальний посібник. Видавництво «Магнолія 2006». Львів, 2007. 561 с.
  3. Трансформація структури господарства України: регіональний аспект / За ред. Г.В. Балабанові. К., 2003.
  4. Жук М. В. Регіональна економіка. Підручник. К., 2008. 415 с.
  5. Данилишин Б. М. Чернюк Л. Г., Фащевський М. І. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: методологія і практика / За ред. проф. Данилишина Б. М. Черкаси: ЧДТУ, 2006. 315 с.
  6. Олійник Я. Б., Заболоцький С. П., Кононенко О. Ю., Мельничук А. Л., Пасько В. Ф. Регіональна економіка. / За ред. Я. Б. Олійника. К.: КНТ, Видавець Фурса С. Я., 2007. 444 с.
  7. Пасько В. Ф. Особливості інвестиційних процесів в регіонах України. Актуальні проблеми економіки. 2005, № 9.
  8. Розміщення продуктивних сил України. навч. посіб. / під ред. С. І. Дорогунцова, Ю. О. Пітюренка, Я. Б. Олійника. К., 2000. 364 с.

Статтю було отримано 15.07.2018