УДК: 338.262.7:330.33

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-4-8

Інна Олександрівна Іртищева
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
ORCID ID: 0000-0002-0226-9463
E-mail: innauamd@gmail.com
Назарій Миколайович Попадинець
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу регіональної економічної політики,
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»
ORCID ID: 0000-0002-7556-6135
E-mail: popadynets.n@gmail.com
Антоніна Борисівна Трушлякова
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
ORCID ID: 0000-0003-1958-3472
E-mail: management@nuos.edu.ua
Ірина Іванівна Дубинська
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова,
ORCID ID: 0000-0003-0709-0187
E-mail: management@nuos.edu.ua

JEL classification: L10; L11; L51; L81

Анотація

У статті проаналізовано низку наукових публікацій, на основі яких можна зробити висновок, що сьогодні одним з важливих завдань держави є регулювання та контроль за діяльністю електроенергетичних підприємств, оскільки їх функціонування безпосередньо впливає на зміцнення енергетичної безпеки країни. Встановлено, що сутність наукових досліджень полягає у визначенні функціональних практик і тенденцій розвитку певних економічних явищ, а в нашому випадку розвитку електроенергетичного ринку та інструментарію його регулювання. Доведено, що розвинена інвестиційно-інноваційна політика у сфері електроенергетики сприяє розвитку галузі та зміцнює її становище на міжнародному ринку. Досліджено нормативно-правове забезпечення розвитку електро-енергетичної сфери. Проаналізовано сучасний стан і динаміку розвитку електро-енергетичної галузі. У статті обґрунтовано сутність та особливості державного регулювання електроенергетичного ринку з визначенням основних проблем сьогодення та шляхів їхнього нівелювання. Запропоновано низку управлінських дій, спрямованих на якісне інформаційне забезпечення електроенергетичної сфери, що є сьогодні вкрай важливим в умовах зміцнення енергетичної безпеки країни.

Ключові слова: державне регулювання, енергетична безпека, електроенергетична галузь, інвестиції, інновації.

Список літератури

 1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). URL: https://wiki.1551.gov.ua/pages/viewpage.action?pageId=8195775
 2. Сак Т. В., Ільїна А. І. Проблеми функціонування та напрями вдосконалення ринку електричної енергії в Україні. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. 2017. №19. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13987
 3. Рассел П. Вертикальная реструктуризация отраслей инфраструктуры в странах с переходной экономикой. Конкуренция и рынок. М.: Экономика, 2003. 362 с.
 4. Завгородняя О. П. Выбор стратегии производства электроэнергии в Украине с учетом опыта стран с развитой экономикой. Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности. Донецк: ИЭП НАН Украины. 2003. С. 213-225.
 5. Турбіна, О. І. Забезпечення розвитку електроенергетичного комплексу регіону: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.05. Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. Сєвєродонецьк, 2016. 19 с.
 6. Договір про заснування Енергетичного Співтовариства від 25.10.2005 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_926#Text
 7. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16.09.2014. № 1678-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
 8. Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0072&from=EN
 9. Regulation No. 714/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) No. 1228/2003. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= OJ:L:2009:211:0015:0035:EN:PDF
 10. Directive 2005/89/EC of the European Parliament and of the Council of 18 January 2006 concerning measures to safeguard security of electricity supply and infrastructure investment. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0089&from=EN
 11. Про енергозбереження: Закон України від 01.07.1994 № 74/94-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80#Text
 12. Про ринок електричної енергії: Закон України від 13.04.2017 № 2019-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text
 13. Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу»: Закон України від 05.04.2005 № 2509-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2509-15#Text
 14. Питання виконання Угоди про фінансування програми «Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України»: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1064. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/249757561
 15. Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1056-2011-%D0%BF#Text
 16. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 739. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/739-2011-%D0%BF#Text
 17. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 739. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/739-2011-%D0%BF#Text
 18. Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії: Постанова національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 311. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ v0311874-18#Text
 19. Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії: Постанова національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 312. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ v0312874-18#Text
 20. Про державну експертизу з енергозбереження: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.07.1998 № 1094. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-98-%D0%BF#Text
 21. Про затвердження Методики галузевих, регіональних програм енерго-ефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання: Наказ Національного агентства України з питань ефективного використання енергетичних ресурсів від 17.03.2009 № 33. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0033656-09#Text
 22. Слупський Б. В., Малюська В. А. Форми та методи державного управління електроенергетичною галуззю. URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej15/txts/12SBVUEG.pdf

Статтю було отримано 15.10.2020