УДК: 65.01:338.984:631.171

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-2-2

Тамара Анатоліївна Навроцька
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний транспортний університет
ORCID ID: 0000-0002-1403-0580
E-mail: t.navrotska@ntu.edu.ua
Леся Іванівна Бабій
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
ORCID ID: 0000-0002-6516-377
E-mail: Lesya_Babiy@ukr.net
Ольга Юріївна Чорна
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління,
менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля
ORCID ID: 0000-0003-1976-4409
E-mail: olgablack555@gmail.com
Олена В’ячеславівна Лопушинська
доктор філософії, асистент кафедри менеджменту,
Полтавська державна аграрна академія
ORCID ID: 0000-0001-5201-9027
E-mail: olena.lopushynska@pdaa.edu.ua

JEL classification: Q2; Q3

Анотація

Вступ. Стаття присвячена питанням управлінського аспекту основ ресурсозбереження на підприємстві. На основі дослідження було запропоновано визначення сутності ресурсозбереження на підприємстві і акцентовано увагу на вдосконаленні організації та управління, соціальним заходам, раціоналізації ресурсного потенціалу.

Метою дослідження стало вивчення управлінського аспекту основ ресурсозбереження на підприємстві.

Результати. Етимологічна характеристика менеджменту ресурсозбереження підприємства надала змогу здійснити сутнісний аналіз зазначеного поняття та визначити його особливості з позиції результативного, потенціального, ресурсного, факторного, інноваційного, ринково-орієнтованого, екологічного, інформаційного, продуктивного, процесного, функціонального, системного, ситуаційного, комплексного підходів та підходу до менеджменту ресурсозбереження з позиції сталого розвитку. Аналіз класичних і сучасних трактувань сутності розвитку підприємства дозволив визначити п’ять основних підходів до етимологічної зміни трактування цієї категорії з позиції кількісного, якісного, системного, процесного та комплексного підходів. На підґрунті етимологічного аналізу понять «менеджмент ресурсозбереження» та «розвиток підприємства» менеджмент ресурсозберігаючого розвитку підпри-ємства визначено як процес управління, який забезпечується діями компетентних осіб, кількісними та якісними організаційними, економічними, технологічними, соціальними, екологічними та структурними змінами, що впливають на оптимізацію й раціоналізацію формування та використання ресурсного потенціалу, основу якого складають природні, матеріальні, нематеріальні, фінансові, людські, інформаційні, часові та структурно-організаційні ресурси, та призводять до переходу підприємства на новий якісний рівень його існування.

Висновки. На основі інтеграції сучасних підходів надано власне визначення ресурсозбереження як результативної організаційно-управлінської діяльності, спрямованої на раціональне використання ресурсного потенціалу, застосування ресурсощадних технологій, стимулювання природоохоронних заходів з метою досягання соціо-еколого-економічних цілей підприємства. Пропоноване трактування акцентує увагу на ключовій ролі людського фактору при здійсненні процесів ресурсозбереження та орієнтації на досягнення комплексу цілей сталого розвитку підприємства.

Ключові слова: управління, підприємство, ресурси, ощадливе використання ресурсів, ресурсозбереження, класифікація.

Список літератури

  1. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. Vol. 43. No. 1. P. 129-135.
  2. Hnatenko I., Petryk O., Semenov A., Samiilenko A., Rubezhanska V., Patsarniuk O. Conceptual model for assessing the investment attractiveness of innovative projects of industrial enterprises. Accounting. 2020. № 6 (7). P. 1345–1350.
  3. Hnatenko I., Samborskyi O., Isai O., Parkhomenko O., Rubezhanska V., Yershova O. Modeling of foreign direct investment impact on economic growth in a free market. 2020. № 6 (5). P. 705-712.
  4. Isai O., Romashko O., Semenov A., Sazonova T., Podik I., Hnatenko I., Rubezhanska V. Methods of multi-criteria evaluation of economic efficiency of investment projects. Journal of Project Management. 2021. Vol.6. P. 93-98.
  5. Lopushinska O. Characteristics of elements of the system of management of the enterprise resource conservation development. Management of the 21st century : globalization challenges : collective monograph / in edition I. Markina. Nemoros s.r.o., Prague, 2018. P. 249–
  6. Lopushinska O. Conceptual foundations of resource conservation under modern conditions. Theory and practice of social, economic and technological changes : collective monograph / in edition I. Markina. Nemoros, Prague, 2018. P. 66–73.
  7. Lopushynska O. Current state and ways of solving resource conservation problems at the enterprises of the processing industry of Ukraine. Security of the XXI century : national and geopolitical aspects : collective monograph / in edition I. Markina. Nemoros s.r.o., 2019. P. 338–
  8. Rakhmetulina Z., Pokataieva O., Trokhymets O., Hnatenko I., Rubezhanska V. Optimization of the structure of an innovative cluster on a competitive basis in a free market. Financial and credit activities: problems of theory and practice. Vol.4. No.35. P. 238-247.
  9. Zos-Kior M., Hnatenko I., Isai O., Shtuler I., Samborskyi O., Rubezhanska V. Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2020. Vol 42. No.4. P. 504-515.
  10. Zos-Kior M., Shkurupii O., Fedirets O., Shulzhenko I., Hnatenko I., Rubezhanska V. Modeling of the Investment Program Formation Process of Ecological Management of the Agrarian Cluster. European Journal of Sustainable Development. Vol.10. No.1. P. 571-583.

Статтю було отримано 22.04.2021