УДК 332.132

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-2-11

Алла Валеріївна СУХАНОВА
кандидат економічних наук, доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту,
Національний університет біоресурсів і природокористування України

JEL classification: F52; Q10

Анотація

Вступ. Функціонування сільськогосподарських підприємств у конкурентному та природному середовищі обумовлює існування специфічних загроз, подолання яких викликає потребу у створенні механізму економічної безпеки.

Мета. Метою статті є виявлення проблем функціонування сільськогосподарських підприємств, захист товаровиробників від дії деструктивних впливів, забезпечення стабільного та максимально ефективного розвитку підприємств у майбутньому.

Результати. Встановлено, що структурний склад системи економічної безпеки формують внутрішньовиробничі та позавиробничі складові. Надано множину позавиробничих складових економічної безпеки аграрних підприємств, які включають ринкову та інформаційну. Узагальнено основні складові економічної безпеки сільськогосподарських підприємств, розроблені науковцями: визначено їх суть та уточнено служби, які відповідають за них. Надано групу принципів побудови системи економічної безпеки сільськогосподарських підприємств: законності, системності побудови, економічної доцільності, ефективності управлінських рішень, результативності, оптимізації витрат, обґрунтованості, комплексності, збалансованості, своєчасності, безперервності, постійного моніторингу, активності, координації і взаємодії, централізації, інтегрованості, спрямованості на стратегічні цілі, об’єктивності, оперативності та динамічності, варіативності, адекватності реагування, адаптивності, гнучкості управління, розвитку і вдосконалення, стимулювання і відповідальності.

Висновки. Визначено, що економічна безпека сільськогосподарського підприємства – це такий стан його господарських ресурсів, що забезпечує раціональну галузево-організаційну структуру підприємства, враховуючи географічне розташування та природно-кліматичні умови його діяльності, за якого воно здатне ефективно протидіяти можливим загрозам внутрішнього й зовнішнього середовища, а також досягати поставлених цілей і завдань на основі реалізації обраної ним стратегії розвитку.

Ключові слова: аграрні підприємства, економічна безпека, економічна безпека підприємства, система економічної безпеки підприємства, планування.

Список літератури

  1. Лабунская С. В., Прокопишина Е. В. Особенности количественного определения уровня внутренних угроз экономической безопасности деятельности предприятия. Бизнес Информ. 2007. № 11. С. 97-
  2. Козаченко Г.В., Пономарьов В.П., Ляшенко О.М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: монографія. К.: Вид-во «Лібра», 2003. 280 с.
  3. Казанджі А. Теоретичні аспекти управління виробничою діяльністю аграрних підприємств. Аграрний вісник Причорномор’я. Економічні науки. 2014. Вип. 75.
    С. 30-38.
  4. Красноруцький О., Руденко С. Функціональні та інструментальні концепції в дослідженнях механізмів управління економічним потенціалом аграрних підприємств. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2016. № 2. С. 5-10.
  5. Лоханова Н. Система управління станом економічної безпеки підприємства: проблемні питання, концепція розвитку. Економіст. № 2. С. 52-56.
  6. Лагодієнко В. В. Продовольча безпека Причорноморського регіону: стан, тенденції, перспективи. Economic and Food Security of Ukraine. URL: https://doi.org/10.15673/efs.v6i3-4.1282.
  7. Стрішенець О. М., Павлов К. В., Лагодієнко В. В. Модель соціоекологоекономічної безпеки регіону. Концептуальні основи соціоекологоекономічної безпеки: колективна монографія; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. М. Черчик. Луцьк : Терен, 2018. С. 265-272.
  8. Штангрет А. М. Поняття «безпека», «небезпека», «ризик», «загроза»: суть та взаємозв’язок. Формування ринкових відносин в Україні. 2010. №9. С. 37–42.

Статтю було отримано 18.02.2019