УДК 338.433.025.12:631.576.3]: 339.9

Ярослав Олегович КРИЛОВ
Національнии університет біоресурсів і природокористування Украї ни E-mail: ykrylov@ukr.net

Анотація

Вступ. У статті здійснено економічну оцінку сучасного стану розвитку зернової галузі, визначено особливості формування пропозиції на ринку зерна. Розроблено прогнози валових зборів зернових та зернобобових, а також їх обсягів внутрішнього споживання в Україні на період до 2025 р. За допомогою множинної лінійної регресії визначено чинники, що найбільш впливають на ефективність виробництва пшениці в Україні. На підставі проведеного аналізу розроблено пропозиції щодо удосконалення механізму регулювання ринку зерна.

Мета. Основною метою дослідження є оцінка сучасного стану розвитку ринку зерна, визначення основних чинників, що впливають на формування пропозиції та розробка рекомендацій щодо головних напрямів удосконалення механізму його регулювання в Україні.

Методи. Для реалізації зазначеної мети застосовано методи аналізу, синтезу, структурно-логічного узагальнення, морфологічний та критичний компаративний аналіз літературних джерел, статистико-економічний та економіко-математичний.

Результати. Обґрунтовано недостатню ефективність механізму регулювання ринку зерна в Україні на основі отриманих значень показників «Підтримка ринкової ціни» в розрахунку на 1 тонну зерна та «Номінальний коефіцієнт захисту виробників», які використовуються в країнах ОЕСР, що сприятиме обґрунтуванню управлінських рішень, урахуванню результативності їх впливу на добробут товаровиробників, споживачів та держави. Розроблено прогнози валових зборів зернових і зернобобових культур, що дозволило сформувати передумови для збалансування попиту і пропозиції зерна, визначення експортного потенціалу галузі та формування системи заходів державного регулювання, спрямованої на попередження ймовірних проблем розвитку зерновиробництва. Сформовано концептуальні підходи до формування ефективної логістичної системи на ринку зерна за рахунок зниження інфраструктурних витрат, оптимізації транспортної інфраструктури доставки зерна до портових елеваторів за рахунок встановлення державою чітких та прозорих «правил гри» на ринку, що матиме стимулюючий вплив на конкуренцію, залучення приватних і державних інвестицій до розбудови та технічного переоснащення об’єктів логістичної інфраструктури та підвищення конкурентоспроможності вітчизняного зерна.

Ключові слова: Ринок зерна, зерновиробництво, механізм регулювання, аграрна політика.

Список літератури

 1. Кваша С. М. Методологічний базис прийняття суспільних рішень в аграрній політиці. Економіка АПК. 2013. № 8. С. 12-21.
 2. Регулювання аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції: [колективна монографія] /за ред. А. Д. Діброви, В. Є. Андрієвського; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Ін-т розвитку аграр. ринків. Київ : Інтердрук, 2014. 572 с.
 3. Жемойда О.В. Напрями формування пропозиції на ринку агропродовольчої продукції України: монографія. Київ : ННЦ «Ін-т аграр. Економіки», 2014. 376 с.
 4. Ковальова О. М. Оцінка потенціалу розвитку зернового підкомплексу економіки України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Випуск 7. С. 157.
 5. Козак О. А., Грищенко О. Ю. Розвиток зернової галузі України на сучасному етапі. Економіка АПК. 2016. №1. С. 39.
 6. Шпичак О. М. Потенціал ринку зерна в Україні: проблеми та перспективи. Економіка АПК. 2014. № 7. С. 83.
 7. Месель-Веселяк В. Я. Виробництво зернових культур в Україні: потенційні можливості. Економіка АПК. 2018. № 5. С. 5.
 8. Шпикуляк О. Г., Материнська О. А. Ефективність виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами: теоретико-методологічний аспект. Економіка АПК. 2014. № 12. С. 42.
 9. Кваша С. М., Ільчук М. М. Економічне обґрунтування програми виробництва зерна пшениці в Україні. Економіка АПК. 2013. № 3. С. 16.
 10. Голомша Н. Є., Дзядикевич О. Я. Перспективи світового ринку зерна. Економіка АПК. 2016. № 8. С. 49.
 11. Науменко Д. Логістика зернових в Україні: бар′єри для росту експорту. URL: https://lb.ua/economics /2016/ 08/15 /342521_ logistika_zernovih_ukraini.html
 12. Діброва А. Д., Крилов Я. О. Регулювання ринку пшениці: вітчизняний та зарубіжний досвід. Економіка АПК. №5. С. 60–68.
 13. Нікішина О.В. Стратегічні орієнтири розвитку зернового ринку України. URL: http://www.confcontact.com/20110629/6_nikish.htm
 14. БоднарО. В. Розвиток ринку зерна в Україні: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.07.02. Київ, 2006. 20 c.
 15. Статистичний бюлетень «Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах» (за 2011 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р., 2015 р. та 2016 р.) //Державна служба статистики України. URL: ukrstat.gov.ua.
 16. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України/ статистичний збірник. К.: Державна служба статистики України. 2015. С. 36.
 17. Рослинництво України за 2016 рік: [статистичний збірник] /Відповідальний за випуск О.М. Прокопенко. К.: Державна служба статистики України, 2017. С. 50, С. 52
 18. Methodology for the measurement of support and use in policy evaluation. URL: oecd.org/dataoecd /36/47/1937457.pdf
 19. Офіційний сайт Організації економічного співробітництва та розвитку. URL: http://www.oecd.org.
 20. Офіційний сайт Адміністрації морських портів України. URL: http://www. http://www.uspa.gov.ua.

Статтю було отримано 06.08.2018