УДК: 331.101.262

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-2-29

Микола Миколайович ІГНАТЕНКО
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри економіки,
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
ORCID ID: 0000-0002-5713-7951
Лариса Олександрівна МАРМУЛЬ
доктор економічних наук, професор,
професор кафедри економіки,
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
ORCID ID: 0000-0002-5589-9338
Борис Олегович ЯЗЛЮК
доктор економічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри економічної експертизи та землевпорядкування Західноукраїнського національного університету
ORCID ID: 0000-0002-2078-0644

JEL classification: Q11; Q19

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні аспекти та практичні рекомендації з організації стратегічного і тактичного управління розвитком коноплярства на засадах інновацій. Метою статті визначено їх обґрунтування з використанням у їх якості цифрових інструментів і новітніх продуктових технологій. У результаті всебічного системно-структурного аналізу і синтезу було визначено етапи розвитку галузі коноплярства від процвітання до занепаду та обґрунтовано відродження з урахуванням відкритих нових конкурентних переваг, властивостей, у т.ч. глобальних ринкових трендів. Обґрунтовано, що стратегічне управління розвитком галузі коноплярства повинне спиратися насамперед на її конкурентні переваги, а тактичне – на використання новітніх технологій і цифрове забезпечення бізнес-процесів. Встановлено, що до конкурентних переваг коноплярства належать агротехнічна невимогливість культури, що виключає застосування великої кількості агротехнічних заходів; практично повна безвідходність рослини. Для розвитку галузі пропонується використання наступальних стратегій з організацією управління ними з використанням фундаментальних наукових розробок і практичного досвіду науково-дослідних установ і виробничих підприємств Сумщини як центру вітчизняного коноплярства за напрямами: розширення посівів і поглиблення переробки та створення нових підприємств; навчання працівників; державної підтримки; удосконалення законодавства та інших інститутів; брендингу й просування продукції, у т.ч. онлайн. Отримані рекомендації можна використати у роботі установ та підприємств з коноплярства, у навчальному процесі закладів вищої освіти, у діяльності громадських організацій для проведення просвітницької роботи.

Ключові слова: коноплярство, цифрові інструменти, продуктові інновації, галузь, підприємства, стратегічне і тактичне управління, розвиток, ефективність.

Список літератури

  1. Вергунов В.А., Скорченко С.Б. Коноплярство в Україні: Історичні аспекти розвитку. Погляд у минуле. Проблеми сьогодення. Перспективи. К.: Нора-Прінт, 2002. 154 с.
  2. Коренівська Л.В. Стан та перспективи виробництва продукції коноплярства в Україні в контексті євроінтеграції. Національний менеджмент в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів: монографія / за ред. Михайлової Л.І. Суми: ФОП Литовченко Є.Б., 2019. 314 с.
  3. Михайлова Л.І.., Коренівська Л.В. Еволюційні засади розвитку коноплярства в Україні. Економіка АПК. 2019. №9. С. 30.
  4. Семак Б.Б. Наукові засади формування ринку рослинної технічної сировини та його окремих сегментів в Україні: монографія. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. 512 с.
  5. Чередніченко О.О. Сучасний стан та розвиток спеціалізованих підприємств – виробників конопель. URL: https://conf.ztu edu.ua.>uploads>2019/6^PDF.
  6. Швороб Г.М. Удосконалення управління розвитком коноплепереробних підприємств: дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Херсон, 2010. 231 с.
  7. Ihnatenko M.M., Marmul L.O., Ushakov D.S., Kuchyn S.P. Transformation of approaches to determine influence factors in the economic development models. International Journal of Economics & Business Administration. Vol. VII. Issue 2. 2019. P. 290-301.
  8. Marmul L., Krukovskaya E. Certification of agrarian enterprises-producers of organic products in order to enter European markets. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 4, No. 4. P. 209-216.

Статтю було отримано 23.04.2022