УДК 65.014.1: 003.13

Тетяна Іванівна ЛЕПЕЙКО
доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту та бізнесу,
Харківський національній економічний університет імені Семена Кузнеця

JEL classification: F 20; O 33

Анотація

Вступ. Необхідність впровадження сучасних методів управління бізнес-процесами, серед яких реінжиніринг займає важливе місце, обумовлена динамічністю розвитку ринку товарів і послуг та увагою з боку вітчизняних підприємств до процесно-орієнтованого підходу.

Мета дослідження полягає в узагальненні теоретичних і методичних засад, розробці методичних і практичних рекомендацій щодо організаційно-економічних передумов проведення реінжинірингу на сучасних підприємствах.

Результати. Представлено авторське розуміння бізнес-процесу як сукупності взаємопов’язаних дій, що направлені на перетворення входів у виходи з метою отримання продукту, який має цінність для споживача. Надано характеристику методам вдосконалення бізнес-процесів: постійне вдосконалення та «проривне». Отже під реінжинірингом варто вважати радикальне підвищення ефективності та адаптивності бізнес-процесу. Його перевагами є спроможність усунення неефективних процесів, які не створюють доданої вартості, що сприяє отриманню конкурентних переваг шляхом підвищення якості та зниження витрат. До недоліків варто віднести ризики, значні фінансові витрати та можливий опір персоналом змінам. Запропонована авторський алгоритм послідовності проведення реінжинірингу. Розглянуто зміст інструментів етапів ідентифікації бізнес-процесів і складання переліку проблем в ході проведення реінжинірингу. Надано приклад контекстної діаграми для реінжинірингу бізнес-процесів основної діяльності у нотації IDEF0. Надано приклад використання діаграми Ганта для планування заходів реінжинірингу.

Висновки. Представлено рекомендації проведення реінжинірингу бізнес-процесів на сучасних підприємствах. Результати проведеного аналізу концептуально відображають процедуру проведення реінжинірингу та дозволяють залучити сучасні інструменти й адекватні інформаційні технології для його проведення.

Ключові слова: реінжиніринг, бізнес-процеси, організація, економіка реінжинірингу, концептуальні засади.

Список літератури

 1. Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. М.: РИА «Стандарты и качество», 2003. 272 с.
 2. Ефремова Л. И., КургановА. Н. Методологические подходы к совершенствованию бизнес-процессов предприятия. URL: http://sisupr.mrsu.ru/2016-2/PDF/Efremova.pdf
 3. Козаченко А. В.  Практичні підходи до  поліпшення бізнес-процесів. URL: http://easy-code.com.ua/2010/11/praktichni-pidxodi-do-polipshennya-biznes-procesiv/
 4. Командровська В. Є., МорозенкоО. Ю. Бізнес-процеси підприємства: сутність та методи удосконалення. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppei/2011_30 /Moroz.pdf
 5. Криворучко О. М., СукачЮ. О. Безперервне удосконалення бізнес-процесів підприємства. Економіка транспортного комлексу: зб. наук. праць. Випуск 27. Харків: ХНАДУ, 2016. С. 41–51.
 6. Лапина Л. А. О подходах к выбору инструментария моделирования бизнес-процессов. Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2. С. 37 – 46.
 7. Лепейко Т. І., Котлик А. В. Процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства: Монографія. Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. 316с.
 8. Махметова А. Е. Оценка критериев ранжирования бизнес-процессов предприятий промышленности. Вестник СГСЭУ. 2013. №  5. С. 82 – 85.
 9. Репин В. В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 512 с.
 10. Рунова Е. В. Механизм совершенствования бизнес-процессов предприятия: автореф. дис… канд. эконом. наук: 08.00.05. К., 2011. 16 с.
 11. Хаммер М., ЧампиДж. Реинжиниринг корпораций: манифест революции в бизнесе; пер. с анг. под ред. Ю. Е. Корнилович. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006. 287 с.
 12. Харрингтон Д. К. С. Эсселинг, Х. Ван Нимвеген Оптимизация бизнес-процессов: документирование, анализ, управление, оптимизация. СПб.: Азбука БМикро, 2002. 328 с.

Статтю було отримано 25.12.2018