УДК 339.172

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-4-34

Анна Сергіївна ПОДСОХА
заступник начальника відділу Головного управління Державної фіскальної служби в Харківській області

JEL classification: F 10

Анотація

Вступ. Низький рівень розвитку товарної біржової торгівлі в Україні залишається доволі гострим питанням у вітчизняній економіці протягом тривалого часу. Це свідчить про необхідність пошуку нових шляхів удосконалення діяльності бірж.

Метою наукового дослідження є узагальнення теоретичних аспектів формування організаційно-економічної моделі ефективного функціонування товарного біржового ринку України.

Результати. Встановлено, що зерно є типовим товаром на вітчизняному біржовому ринку. Визначено функції біржі. Охарактеризовано світові тенденції розвитку біржової торгівлі. Досліджено стан вітчизняного біржового ринку. Виділено державну роль у регулюванні діяльності бірж. Визначено сутність, завдання й принципи оптового зернового ринку. Обґрунтовано наявність сприятливих економічних умов для організації регіональних оптових зернових ринків. Охарактеризовано адміністративну складову оперативного управління оптовим ринком. Виділено заходи для організації оптових зернових ринків обласного рівня. Вказано на домінування тіньового ринку у процесі реалізації сільськогосподарської продукції. Визначено напрями інституційних перетворень на регіональному рівні для підвищення дієвості економічних реформ у сфері сільського господарства. Обґрунтовано необхідність впровадження нової технологічної основи реалізації сільськогосподарської продукції – електронних торгів. Окреслено перспективи впровадження електронних торгів. Охарактеризовано модель відносин для регулювання оптового ринку сільськогосподарської продукції на регіональному рівні. Запропоновано організаційно-економічні заходи для імплементації даної моделі у вітчизняну практику. Виділено пріоритетне завдання державного регулювання біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією.

Висновки. Використання моделі розвитку й регулювання регіонального оптового ринку сільськогосподарської продукції сприятиме розвитку товарного біржового ринку, зменшенню частки тіньового сектору економіки,  поповненню бюджетних коштів для фінансування товаровиробників у сфері сільського господарства.

Ключові слова: товарна біржа, організаційно-економічна модель, біржовий ринок, оптовий зерновий ринок, електронні торги, державне регулювання.

Список літератури

  1. Біловодська О. А., Сигида Л. О. Біржовий ринок у світі й Україні та фінансові механізми його розвитку. Глобальні та національні проблеми економіки. № 13. С. 484-488.
  2. Вавдійчик І. М. Сучасний стан та тенденції розвитку біржової торгівлі в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 15. С. 182-185.
  3. Заборовський В. П. Сучасний стан та перспективи розвитку біржової торгівлі в Україні. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduec_2015_265_253_10.
  4. Загурський О. М. Проблеми та перспективи біржової діяльності в аграрному секторі економіки. Фінанси України. 2014. № 5. С. 86-95.
  5. Саприкіна Т. А. Біржова торгівля як інструмент забезпечення лібералізації ринку електроенергії. Молодий вчений. 2015. № 2 (17). С. 41-45.
  6. Семенко Б. М. Розвиток товарних бірж – правові гарантії суб’єктам господарювання в підвищенні економічного ефекту від підприємництва. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 61. Т. 2. С. 20-23.
  7. Яворська В. О. Етапи розвитку ф’ючерсної торгівлі на світовому біржовому ринку. Приазовський економічний вісник. 2017. № 3. URL: http//pev.kpu.zp.ua /journals/2017/3_03_uk/4.pdf.
  8. Ясенецький В. С. Особливості функціонування бірж як складової ринкової інфраструктури. Бізнес Інформ. 2014. № 1. С. 333-337.

Статтю було отримано 04.09.2019