УДК 631.1:631.95

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-4-11

Руслана Володимирівна ЛЕВКІНА
доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри підприємництва, торгівлі та
біржової діяльності, Харківськии національнии технічнии університет сільського
господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0001-6229-5172
E-mail: Levkina@3g.ua
Максим Вікторович БІЧЕВІН
аспірант, Харківськии національнии технічнии університет
сільського господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0003-4206-3096
Станіслав Ігорович ГОНЧАРЕНКО
аспірант, Луганськии національнии аграрнии університет
ORCID ID: 0000-0003-0510-5816
E-mail: stgoncharenko@gmail.com
Юлія Дмитрівна ПОТАПОВА
здобувач вищої освіти, Харківськии національнии технічнии університет
сільського господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0003-4719-1927
E-mail: juliapotapova04@gmail.com

JEL classification: Q01, Q15, Q57

Анотація

Вступ.  Забруднення навколишнього середовища, його негативний вплив на аграрне виробництво призвело до загострення проблем забезпечення населення України якісними і безпечними продовольчими товарами. Тому керівництво аграрних підприємств в управлінських рішеннях намагаються використати інформацію про наявність забруднень у якості додаткового фактору формування власних конкурентних переваг. Акцентуючи увагу на природоохоронній діяльності, вони не лише вирішують питання із формуванням високого попиту на власну екологічно чисту або органічну продукцію, а й забезпечують зростання доходу від реалізації. Розвиток вітчизняного ринку органічної аграрної продукції, формування механізму його регулювання на основі правових, економічних і адміністративних методів, діяльність природоохоронних організацій спонукає до активізації природоохоронної діяльності промислові підприємства.

Мета статті полягає у відображенні результатів дослідження щодо ідентифікації перспективних напрямів природоохоронної діяльності аграрних підприємств та обґрунтуванні доцільності запровадження органічних технологій виробництва. Методи, які були використані під час дослідження: абстрактно-логічний, монографічний, емпіричний, метод порівняльного аналізу.

Результати. Досліджено сутність поняття «природоохоронна діяльність» та визначено її особливості на сучасному етапі. Обґрунтовано доцільність впровадження органічних технологій у якості одного з напрямів природоохоронної діяльності в аграрному виробництві. Охарактеризовано систему правового регулювання органічного виробництва й основні закони України, доведено необхідність її удосконалення з урахуванням досвіду інших країн – найбільших виробників органічної продукції.

Висновки. Встановлено, що органічне виробництво в аграрних підприємствах можна вважати непрямим, але перспективним напрямом природоохоронної діяльності, що дозволяє відмовитися або мінімізувати використання хімічних речовин захисту рослин та їх живлення, суттєво знизити антропогенне навантаження на природнє середовище та підвищити рівень конкурентоспроможності виробництва.

Ключові слова: природоохоронна діяльність, конкурентоспроможність, органічне виробництво, регулювання, аграрне виробництво, природні ресурси.

Список літератури

 1. Жарова Л.В. Природоохоронна діяльність: питання теорії та методології впровадження. Продуктивні сили України. 2009. № 1. С. 73-82.
 2. Ячменева В.М., Святохо Н.В. Природоохранная деятельность и конкурентные преи-мущества промышленных предприятий. Бизнес-Інформ. 2009. № 12 (1). С. 155-157.
 3. Broniewicz E. Environmental Management in Practice. InTech, 2011. 488 p.
 4. Самолюк В.Й. Регулювання природоохоронної діяльності в регіоні на основі системної оцінки її інтенсивності: автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.08.01. Український державний лісотехнічний університет, Львів, 2002. 22 с.
 5. Основи екології та охорони навколишнього природного середовища. Екологія та охорона природи: навчальний посібник / В.С. Джигирей, В.М. Сторожук, Р.А. Яцюк Мін-во освіти і науки України. 2-е вид., доп. Львів: Афіша, 2004. С. 272.
 6. Безус Р. М., Антонюк Г.Я. Ринок органічної продукції в Україні: проблеми та перспективи. Економіка АПК. 2011. № 6. С. 47-52.
 7. Маслак О.М. Ринок органіки в Україні: стан та перспективи. URL: http://www.agrobusiness.com.ua/component/content/article/
 8. Шлапак В.О. Рынок органической продукции и перспективы его развития в Украине. URL: http://agrocart.com/2918/rynok-organicheskoj-produkcii-i-perspektivyego-razvitiya-v-ukraine
 9. Левкіна Р.В. Світові тенденції розвитку органічного сільського господарства. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Вип. 172. С. 8-17.
 10. Левкіна Р.В. Стратегічне управління виробничою діяльністю підприємств овочівництва: теорія, методологія, практика. Херсон: Гринь, 2014. 324 с.
 11. Писаренко В.М., Антонець В.В., Писаренко П.В. Лук’яненко Г.В., Система органічного землеробства агроеколога С.С. Антонця. Науково-виробниче видання. Громадська спілка «Полтавське товариство сільського господарства». 2016. 131 с.
 12. Сергієнко В.Г. Засоби захисту для органічного вирощування: які дозволені спе-ціальним Регламентом ЄС? 2018. URL: https://www.growhow.in.ua/zasoby-zahystu-dlya-organichnogo-vyroshhuvannya-yaki-dozvoleni-spetsialnym-reglamentom-yes/
 13. Лариса Г. Шляхи екологізації виробництва «Актуальні проблеми та перспективи розвитку агро- та електроінженерії. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А. 2020. 250 с.
 14. Anne Baley What Are Organic Fertilizers: Different Types Of Organic Fertilizer For Gardens. Веб-сайт. URL: https://www.gardeningknowhow.com/garden-how-to/soil-fertilizers/types-of-organic-fertilizer.html

Статтю було отримано 13.10.2020