УДК 005.21:005.7:658

Тетяна Анатоліївна ВЛАСЕНКО
кандидат економічних наук, старший викладач
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
e-mail: tatyanavlasenko2011@gmail.com
Сергій Віталійович СТЕПАНЕНКО
кандидат економічних наук, викладач
Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
e-mail: serg20105@gmail.com

JEL classification: M 21

Анотація

Вступ. Управління стратегічними змінами як відносно нова категорія в загальній теорії менеджменту останнім часом набуває все більшої популярності серед напрямів наукового дослідження, але фактично щодо особливостей здійснення стратегічних змін на машинобудівних сільськогосподарських підприємствах наразі існує дуже мало робіт що підтверджує актуальність проведеного дослідження.

Мета дослідження полягає в визначенні сфер реалізації стратегічних змін на підприємствах сільськогосподарського машинобудування.

Результати. Стратегічні зміни на підприємстві фактично мають бути здійснені у відповідних сферах, до яких було віднесено: процеси (технології), організаційна структура (ієрархія), ключові компетентності персоналу і організаційна культура (комунікації).

Ключові слова: зміни, стратегічні зміни, стратегія, конкурентоспроможність підприємства, сільськогосподарське машинобудування.

Список літератури

 1. Найпак Д. В. Управління організаційними змінами в забезпеченні розвитку підприємства: дис. на здобуття нанкового ступеня к.е.н.: 08.00.04; Харків: Харк. нац. економ. ун-т., 2011. 237 с.
 2. Чепелюк М. І. Формування корпоративної культури в процесі організаційних змін підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : 00.04; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. Харків, 2016. 20 с.
 3. Кужда Т. Етапи успішного управління організаційними змінами на підприємстві. Галицький економічний вісник. 2013. № 2. С. 66-71.
 4. Осовська Г. В. ОсовськийО. А. Основи менеджменту,: вид. 3-тє, перероб. і доп. К. : «Кондор», 2006. 664 с.
 5. Гарафонова О. І. Управління змінами: концептуальні засади та стратегічний підхід до їх реалізації. Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1 : Економіка. 2013. Вип. 4. С. 122–128.
 6. Гайдей О. О. Управління змінами на підприємстві. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. № 3 (19). С. 71–75.
 7. Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе.М. : Манн, Иванов и Фербер, 2011. 288 с.
 8. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. Пер. с англ, под ред. Ю. Н. Каптуревского. СПб : Издательство «Питер», 2000. 336 с.
 9. Lewin, K. Group Decisions and Social Change. In Readings in Social Psychology. Eleanor E. Maccobby, Theodore M. Newcomb, and Eugene L. Hartley (eds.). 1958. Pp. 330-344. New York: Holt, Rinehart & Winston.
 10. Robertson J., Sonal J. S. Outcomes of Planned Organizational Change in the Public Sector: A Meta-Analytic Comparison to the Private Sector. Public Administration Review 5. 1995. № 6 November / December. Р. 547–558.
 11. Дафт Р. Л. Управление изменениями в компании. СПб.: Нива, 2001. 450 с.

Статтю було отримано 05.08.2018