УДК: 35:328.185

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-2-15

Оксана Іванівна ВІВЧАР
доктор економічних наук, професор, професор кафедри безпеки
та правоохоронної діяльності, Західноукраїнський національний університет
ORCID ID: 0000-0001-9246-2226
E-mail: o.vivchar84@gmail.com
Інна В’ячеславівна ЗАЙЦЕВА-КАЛАУР
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права і процесу,
Західноукраїнський національний університет
ORCID ID: 0000-0001-5924-5844
E-mail: innavzk@gmail.com
Марія Федорівна ЗЯЙЛИК
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
ORCID ID: 0000-0002-8435-8565
E-mail: zyachamf@gmail.com

JEL classification: F50

Анотація

У статті досліджено понятійно-категоріальний апарат комерційної таємниці та нормативно-правовий базис забезпечення міжнародного співробітництва відповідно. Обґрунтовано практичний комплекс заходів збереження конфіденційності комерційної таємниці. Як результат наукових досліджень ідентифіковано сутністно-змістовну характеристику положення Директиви як основного правового вектору забезпечення безпекознавчих умов. На основі чого продемонстровано імплементацію правових аспектів міжнародного співробітництва в контексті безпечного виміру комерційної таємниці.

Ключові слова: міжнародне співробітництво, нормативно-правовий базис, Директива, комерційна таємниця, безпекознавчі контексти, безпекознавчі умови.

Список літератури

 1. DIRECTIVE (EU) 2016/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2016 on the protection of undis-closed know-how and business information (trade secrets) against thei run law fulac quisition, use and disclo sure. Official Journal of the European Union. URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/474499
 2. Капіца Ю.М. Гармонізація охорони комерційної таємниці в Європейському союзі та напрями вдосконалення законодавства України. Право та інновації № 1 (13) 2016. С. 251-256.
 3. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. № 236/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 36. Ст. 164.
 4. Господарський кодекс України : Закон Українивід 16 січня 2003 р. № 436. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18/22. Ст. 144.
 5. Бакалінська О.О. Правове забезпечення добросовісної конкуренції в Україні: проблеми теорії і практики дис. …д–ра юрид. наук: 12.00.04. Київ. 2015. 537 с.
 6. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40 44. Ст. 356.
 7. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40-41, 42. Ст. 492.
 8. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст. 56.
 9. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35-36, № 37. Ст. 446.
 10. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88.
 11. Adoption of the Belgian Acton the Protection of Trade Secrets. URL: https://www.linklaters.com/en/insights/publications/2018/july/adoption-of-the-belgian-act-on-the-protectionof-trade-secrets
 12. Німеччина вводить новий закон про комерційну таємницю. URL: https://yur-gazeta.com/golovna/nimechchina-vvodit-noviy-zakon-pro-komerciynu-taemnicyu.html

Статтю було отримано 05.04.2021