УДК 338.484

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-4-12

Ганна Овсепівна САРКІСЯН
кандидат технічних наук, доцент, декан факультету технології вина та туристичного бізнесу, Одеська національна академія харчових технологій
ORCID ID: 0000-0001-7362-3637

JEL classification: L83

Анотація

Вступ. Туристична галузь є найбільш високоприбутковою галуззю регіону та найбільш доходною частиною бюджетів різних видів. Оскільки туристичний ринок розглядається як важлива соціально-економічна компонента регіону, пропонуємо узагальнити сутнісно-змістовну його характеристику як ринку, на якому здійснюються взаємоузгодженні процеси купівлі-продажу різних видів туристичних послуг. Складність та різноаспектність формування та розвитку туристичних ринків регіону обумовлюється не визначеним повною мірою нормативно-законодавчим забезпеченням.

Метою роботи є дослідження нормативних та правових особливостей забезпечення та регулювання діяльності регіональних ринків туристичних послуг в Україні.

Результати. Бурхливість розвитку туристичних регіональних ринків пов’язана з наступними процесами в Україні: поява четвертого технологічного способу виробництва; розширення кола пізнавальних, лікувальних та інших усвідомлених потреб туристичної пропозиції з боку споживача; поява глобалізаційних, інноваційних та діджаталізаційних процесів суспільства; пріоритетність формування міжнародних контактних угод та взаємодіючих договорів; зростання дохідності споживачів; розгалуження та дієвість шляхів та потоків інформаційних ресурсів. Задля ефективності регулювання туристичним ринком слід мати постійний взаємозв’язок між сферами обслуговування, готельно-прожитковими закладами та суб’єктами туристичного ринку. Виконавчою ланкою функціонування та існування туристичного ринку є туроператори, турагенти та суб’єкти екскурсійної діяльності. Законодавчою ланкою є місцеві органи влади, підпорядковані Міністерству економічного розвитку та торгівлі України.

Висновки. Трансформаційні зрушення економічної системи нашої країни, структурна покращена політика, збільшення доходів населення стали передумовою для покращення туристичного ринку. Це призвело до змін у дозвільній системі проведення туристичного підприємництва шляхом використання ліцензованих та сертифікованих підходів до туристичної діяльності, що має забезпечувати вищу якість власне туристичних послуг.

Ключові слова: нормативно-правове забезпечення, регіональні туристичні ринки, туристична послуга, регулювання діяльності, інфраструктура туризму.

Список літератури

 1. Дахно І. І. Світова економіка. К.: ЦНЛ, 2006. 264 с.
 2. Декларация по регионализму в Европе. Асамблея регинов Європи //ar.org/fileadmin/user_npload/Press.Comun/Publicatians/Declaration Regionalism/dam/110u/ru/DR.NUSSF.pdf.
 3. Демографічний щорічник населення Волинської області 2014 / [За ред. Л. С. Баранюк]: Головне управління статистики у Волинській області. Луцьк, 2015. 110 с.
 4. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії рохвитку туризму та курортів до 2026 році від 16 березня 2017 року №168. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80#Text
 5. Лагодієнко В.В., Голодонюк О.М., Мільчева В.В. Маркетингова стратегія виведення на ринок інноваційного продукту. Економіка харчової промисловості. Т.10, Вип. 2. 2018. С. 40-50.
 6. Лагодієнко В.В., Андрусів У.Я. Регіональна економічна політика в умовах диспропорційності: шляхи мінімізації. Український журнал прикладної економіки. 2018. Том 3. № 2. С. 81-89.
 7. Мудрак Р.П., Лагодієнко В.В., Лагодієнко Н.В. Вплив сукупних витрат на обсяги національного виробництва. Економічний часопис – XXI. 2018. №172(7-8). С. 44-50.
 8. Павлов К.В. Правові засади та нормативне забезпечення конкуренції на ринку житлової нерухомості. Інфраструктура ринку. №13. C. 232–237.
 9. Павлов К.В., Павлова О.М. Формування та регулювання конкурентних відносин на регіональних ринках житла України: монографія. Луцьк : видавництво «Терен», 2019. 542 с.
 10. Павлова О.М., Зайчук К.А. Інституційне забезпечення туристичного ринку Волинської області. Колективна монографія. Луцьк: СПД Гадяк Т.В., друкарня «Волиньполіграф», 2019. 178 с.
 11. Павлова О.М., Павлов К.В., Блеянюк М.О., Євпак Ю.С. Соціальні та креативні індустрії в розвитку концепції розумних міст. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк. Вежа-Друк. 2019. №4(20). C. 7-14.
 12. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 344 с.
 13. Стрішенець О.М., Зайчук К.А. Пріоритетні напрями функціонування туристичних кластерів у Волинській області. Актуальні проблеми прикладної економіки: колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.М. Стрішенець. Луцьк: Вежа-Друк. 2017. 129-138с.
 14. Lagodiienko V., Karyy O., Ohiienko M., Kalaman O., Lorvi I., Herasimchuk T. Choosing Effective Internet Marketing Tools in Strategic Management. International Journal of Recent Technology and Engineering. 2019. Vol. 8. no. 3. P. 5220-5225.
 15. Sadchenko О., Lagodiienko V., Novykova I., Feshchenko O., Ruzhynska N., Bogdanov O. Marketing Tools in Stimulating Innovative Activity of Enterprises. International Journal of Management. 2020. №11 (6). pp. 241-251. 10.34218/IJM.11.6.2020.024.
 16. Левицкая Э. В. Организация предпринимательства в туризме: учеб. пособие; Донецкий ин-т туристического бизнеса. Донецк: [б.и.], 2000. 306 с.
 17. Указ Президента України «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» №370 від 18.05.2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/370/2011#Text

Статтю було отримано 11.10.2020