УДК: 332.122:63

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-4-6

Наталія Володимирівна ШИБАЄВА
доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри глобальної економіки,
Державний біотехнологічний університет
ORCID ID: 0000-0003-0727-7718
E-mail: shibaevanv2907@gmail.com
Тетяна Олександрівна БАБАН
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри глобальної економіки,
Державний біотехнологічний університет
ORCID ID: 0000-0001-8252-901X
E-mail: babanst1983@gmail.com

JEL classification: O18

Анотація

У статті визначено роль сільськогосподарських підприємств, сільських громад та держави у розвитку сільських територій України.

Надано авторське бачення категорії «сільські території» для цілей даного дослідження. Узагальнено функції, які притаманні сільським територіям. Визначено інтегральну функцію сільських територій, яка полягає у створенні просторового базису для комфортного життя людей, економічної діяльності, збереженні та примноженні біо- та ландшафтного різноманіття.

Проаналізовано основні показники діяльності сільськогосподарських підприємств, показники розвитку галузі сільського господарства та соціально-економічні показники рівня та якості життя мешканців сільських територій. Визначено, що позитивна динаміка показників агровиробництва в Україні не супроводжується відповідним покращенням рівня життя мешканців сільських територій. Зроблено висновок про необхідність модифікації ролі сільськогосподарських підприємств через дотримання принципів сталого розвитку при максимізації їх цільових функцій.

Досліджено участь держави і об’єднаних територіальних громад (ОТГ) у розвитку сільських територій. Зазначено, що в Україні на державному рівні підтримка розвитку сільських територій здійснюється переважно на основі галузевого підходу за наявності елементів територіального підходу. До таких елементів належить фінансування інфраструктурних проєктів у сільській місцевості. Проведена в країні децентралізація підсилила роль ОТГ у розвитку сільських територій. Визначено переваги та виклики, з якими стикаються ОТГ у процесі планування розвитку сільських територій.

Обґрунтована важливість збереження переваг, які мають сільські території. Підкреслюється, що розбудова інфраструктури сільських територій, покращення їх екологічного стану можлива при спільних зусиллях держави, органів місцевого самоврядування, підприємств.

Ключові слова: сільські території, рурбанізація, децентралізація, сільськогосподарські підприємства, сталий розвиток.

Список літератури

  1. A long-term vision for the EU’s rural areas. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en#avisionforruralareastowards2040
  2. Державна служба статистика. Валовий регіональний продукт 2019. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/04/zb_vrp_2019.pdf
  3. Державна служба статистики України. Україна у цифрах 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/07/zb_Ukraine%20in%20figures_20u.pdf
  4. Звіт про огляд витрат державного бюджету у сфері регіонального розвитку в частині підтримки формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/1.-zvit.pdf
  5. Коробенко Р.І. Генезис поняття «сільські території» та його сутність. Економіка АПК. 2017. № 3. С. 92-96.
  6. Організація об’єднаних націй. Україна. 2017-Національна доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна». URL: https://ukraine.un.org/uk/49413-2017-nacionalna-dopovid-cili-stalogo-rozvitku-ukraina
  7. Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року. Постанова Кабінету міністрів України № 179 від 03.03.2021р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179
  8. Проект Закону України «Про упорядкування сільської поселенської мережі, поглиблення принципів місцевого самоврядування у сільській місцевості та сприяння деурбанізації народонаселення». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=34368&pf35401=134692
  9. Черенько Л.М. Модель рівня життя в умовах соціально-економічної нестабільності: монографія. К. : Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2021. 423 с.

Статтю було отримано 25.10.2021