УДК: 658.14.011.1

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-2-36

Валентина Валентинівна ХАЧАТРЯН
доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та міжнародних відносин, Вінницькии торговельно-економічнии інститут КНТЕУ
ORCID ID: 0000-0002-9532-0116
E-mail: v.khachatrian@vtei.edu.ua

JEL classification: L20

Анотація
В статті розглянуто основні чинники, що визначають рівень прибутковості підприємства: обсяг
реалізованої продукції; цінову стратегія підприємства; собівартість виготовлено продукції, асортимент;
трудові ресурси підприємства, ринки збуту продукції. Дані чинники фігурують практично в усіх запропонованих науковцями методиках та відображають основну ціль реалізації того чи іншого методу –
зменшення витрат та зростання доходів, що забезпечує збільшення показника прибутковості.
Охарактеризовано основні методи підвищення прибутковості підприємства, що включають збільшення
обсягу реалізації продукції, розширення ринків збуту, зниження витрат на виробництво, зростання цін на
продукцію з точки зору підвищення якості продукції шляхом використання більш якісної сировини для
виготовлення продукції. Виокремлено особливості підвищення прибутковості підприємства через призму пошуку резервів підвищення прибутку підприємства. Описано механізм підвищення прибутковості підприємства, що включає функціональні та організаційноекономічні елементи. На основі проведеного аналізу методів підвищення конкурентоспроможності запропоновано методику підвищення прибутковості, що може бути адаптована до умов функціонування кожного вітчизняного підприємства, що базується на виділенні фактора, який найбільше впливає на прибутковість конкретного суб’єкта господарювання та прийняття заходів щодо покращення результатів його впливу на показник прибутковості.
Ключові слова: прибуток, прибутковість, методи оцінки прибутковості, резерви підвищення прибутку.

Список літератури
1. Гаватюк Л.С., Дармограй Н.В., Хімійчук Г.М. Прибутковість українських підприємств: реалії
сьогодення. Молодий вчений. 2016. №1 (28). С. 40-43.
2. Головань Д.В. Формування комплексного підходу щодо підвищення прибутковості діяльності
торгового підприємства в умовах дестабілізації економічної системи. Вісник Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 2015. № 53(1162). С. 8-15.
3. Гудзь Я.В. Прибутковість підприємства як економічна категорія та способи її підвищення.
Перспективні питання світової науки. 2016. №16. С. 42-46.
4. Єлець О.П., Бірюк А.І. Фактори та шляхи зниження собівартості. URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_6_061.pdf
5. Чернодубова Е.В. Вплив інноваційної політики на прибутковість підприємства. Вісник
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2014. № 8. С. 214-218.
6. Кучерява А.С. Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення. Проблеми підвищення
ефективності інфраструктури. 2015. №40. С. 38-41.
7. Поліщук В.Г., Остапюк А.В. Ефективні методи підвищення прибутковості підприємств
хлібопекарської галузі України на сучасному етапі. Економічний форум. 2013. № 2 С. 170-176.
8. Лойко В.В., Несенюк Е.С. Шляхи збільшення обсягу прибутку та підвищення дієвості управління
прибутком промислового підприємства в сучасних умовах господарювання. Міжнародний науковий
журнал. 2015. №7. С. 68-71.

Статтю було отримано 14.04.2021