УДК 631.153

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-4-37

Ірина Михайлівна ГАВРИЛКО
перший заступник начальника Головного управління
Державної фіскальної служби в Харківській області

JEL classification: C 53; Q 10

Анотація

Вступ. Стан сучасного економічного середовища вимагає впровадження контролю у менеджмент аграрних підприємств. Контроль направлений на виявлення потенційних або існуючих несприятливих економічних ситуацій у діяльності підприємства.

Метою наукового дослідження є розвиток напрямів застосування прогностичних інструментів моніторингу й контролю в управлінні аграрними підприємствами.

Результати. Визначено причину виникнення і впровадження концепції контролю  у діяльність аграрного підприємства. Встановлено, що для системи контролю характерне фіксування інформації про минулі події та орієнтація на перспективу. Охарактеризовано причини, які зумовлюють необхідність впровадження контролю. Обґрунтовано роль контролю в менеджменті аграрного підприємства. Визначено сутність інформаційної технології контролю в управлінні підприємством. Проведено експертне оцінювання структури витрат для впровадження проекту автоматизованої інформаційної системи. Обґрунтовано підхід до вибору автоматизованої інформаційної системи. Охарактеризовано особливості й переваги найпоширеніших автоматизованих інформаційних систем. Доведено, що контроль є однією із найсучасніших і ефективних систем управління підприємством. Встановлено потенціальну можливість контролю покращити результати діяльності вітчизняних аграрних підприємств. Виділено роль контролю у маркетинговій діяльності суб’єктів аграрного бізнесу в умовах ринкових відносин. Наведено огляд основних інструментів контролю в менеджменті аграрних підприємств. Окреслено мету контролю у контексті оперативних і стратегічних планів. Виділено об’єкти аналізу для формування інформаційної бази контролю. Охарактеризовано основні завдання  контролю маркетингу в діяльності аграрних підприємств.

Висновки. Інтеграція інструментарію контролю й моніторингу є необхідною для отримання бажаного ефекту в будь-якій підсистемі менеджменту. Така інтеграція позитивно впливає на економічну ефективність суб’єктів агарного бізнесу та сприяє підвищенню рівня обґрунтованості рішень.

 Ключові слова: моніторинг, контроль, управління підприємством, суб’єкт аграрного бізнесу, автоматизовані інформаційні системи, маркетингова діяльність.

Список літератури

  1. ДанкевичВ. Є., Данкевич Є. М. Моніторинг сільськогосподарських угідь із застосуванням систем дистанційного зондування земель. Економіка АПК. 2019. № 8. С. 27.
  2. Дорогань-Писаренко Л. О. Антикризовий моніторинг фінансового стану сільськогосподарських підприємств. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2014. № 4. С. 71-74.
  3. КотиковаО. І., Дідур К. Г. Моніторинг конкурентоспроможності сільського господарства регіону – необхідна складова євроінтеграційних процесів. Агросвіт. 2017. №17. С. 8-
  4. Кравчук А. О., Карабанов О. В. Діагностика та моніторинг діяльності суб’єктів аграрного бізнесу. Український журнал прикладної економіки. 2016. Т. 1. № 4. С. 56-64.
  5. Муляр Т. С. Імплементація методик та моделей діагностики кризового стану в практику аграрних підприємств. Економіка та держава. 2017. № 4. С. 41-45.
  6. СавчукВ. П. Финансовая диагностика предприятия и поддержка управленческих решений.  URL: http://www.cfin.ru/finanalysis/reports/finan_management.shtml.
  7. Сидоренко-МельникГ. М. Роль фінансової діагностики в діяльності підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2013. № 4(1). С. 15-19.
  8. СичЄ. М., Хотько Т. В. Діагностика ефективності діяльності підприємства. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/2531.