УДК 338.242.2:631.11

Ганна Олександрівна ІВАНОВА
здобувач, кафедра організації виробництва, бізнесу та менеджменту,
Харківськии національнии технічнии університет сільського господарства імені Петра Василенка
E-mail: ivanovaaa@gmail.com

JEL classification: M 31

Анотація

Вступ. Особливості формування маркетингової діяльності в аграрних підприємств викликані необхідністю адаптації базових положень теорії маркетингу до практики підприємств. Однак, наразі, сучасний стан управлінської й організаційної культури в аграрному виробництві не використовує в повному чи достатньому обсязі відповідного інструментарію маркетингової діяльності, а лише в окремих складових і компонентах.

Мета дослідження полягає у визначенні ключових напрямів розвитку маркетингового потенціалу окремих суб’єктів агробізнесу.

Результати. В результаті досліджень удосконалено принципи побудови механізмів генерування, реалізації та розвитку маркетингових стратегій в аграрних підприємствах та напрямів нарощення потенціалу розвитку аграрного маркетингу. Визначений механізм не лише враховуватиме особливості стратегічного управління, й всі економічні вихідні з можливостями врахування кон’юнктурних змін цільових ринків агросировинної продукції, а також за рахунок встановлення характерів змін попиту й пропозиції на продукцію аграрного виробництва з ідентифікацією систем та інструментарію забезпечення розвитку маркетингового потенціалу для підвищення конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів аграрної сфери.

Висновки. Визначено, що запровадження механізмів формування потенціалу розвитку маркетингової діяльності аграрних підприємств відбувається в двох напрямах – через зміну у стратегічному управлінні підприємств, а також через пристосування особливостей формування їх економічного потенціалу.

Ключові слова: потенціал, маркетингу, стратегія, управління, аграрне підприємство, результативність.

Список літератури

  1. БeрeзiнO. В., Квaщук O. В. Eфeктивнe функцioнувaння ciльcькoгocпoдaрcькoгo виробництва. Eкoнoмiкa AПК. 2010. № 2. С. 26-30.
  2. БoйкoЮ. O. Кoнкурeнтнi cтруктури ринкiв збуту тa пoтeнцiaл кoнкурeнтocпрoмoжнocтi aгрaрних підприємств. Тeoрiя i прaктикa рoзвитку aгрoпрoмиcлoвoгo кoмплeкcу тa ciльcьких територій. 2015. С. 315-317.
  3. ЗiнчукТ. O. Кoн’юнктурa єврoпeйcькoгo aгрaрнoгo ринку: тeндeнцiї тa пeрcпeктиви для Укрaїни. Збiрник нaукoвих прaць Тaврiйcькoгo дeржaвнoгo aгрoeкoлoгiчнoгo унiвeрcитeту. 2013. № 2 (14). С. 96–105.
  4. IвaщeнкoO. В. Cучacнi тeндeнцiї рoзвитку мaркeтингу вiтчизняних – пiдприємcтв – вирoбникiв зерна. Збiрник нaукoвих прaць Тaврiйcькoгo дeржaвнoгo aгрoтeхнoлoгiчнoгo унiвeрcитeту. 2012. № 2 (18). С. 146-153.
  5. МандичО. В. Стратегії конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. № 1 (07). С. 116-120.
  6. КрacнoруцькийO. O. Дeтeрмiнaнти рoзвитку cиcтeм ринкoвoгo рoзпoдiлу прoдукцiї aгрaрних підприємств. Вicник Хaркiвcькoгo нaцioнaльнoгo тeхнiчнoгo унiвeрcитeту ciльcькoгo гocпoдaрcтвa iмeнi Пeтрa Вacилeнкa. 2015. № 162. С. 20–31.
  7. Балабанова Л. В., Холод В. В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств : Монографія. Донецьк: Дон ДУЕТ, 2006. 294 с.
  8. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. К.: КНЕУ, 1998. 268 с.
  9. Карич Д. Підприємницький маркетинг: Навч. Посібник. Пер. з рос., наук. ред. і передм. П. І. Гайдуцького. К.: Вища шк., 1994. 83 с.
  10. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга. пер. с англ. 2-е евродоп. изд. М.: Издательский дом «Вильямс», 1999. 1152 с.

Статтю було отримано 01.08.2018