УДК: 379.845:631.11

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-1-44

Інна Григорівна Миколенко
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
економіки та міжнародних економічних відносин,
Полтавська державна аграрна академія,
ORCID ID: 0000-0003-3800-6136

JEL classification: E22; O32; Q14

Анотація

Сучасний стан розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні характеризується низьким рівнем розвитку та використання інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств. Посилення інноваційного потенціалу та ефективне управління всією інноваційною діяльністю сільськогосподарського підприємства вимагає поєднання його кадрових, фінансових та матеріально-технічних ресурсів, а також науково-технічних та інтелектуальних можливостей. Визначено напрями розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності аграрних підприємств, з-поміж яких створення ефективного механізму управління інноваційною діяльністю сільськогосподарського виробництва на регіональному рівні, здійснення технічного i технологічного переоснащення підприємств, застосування малими та середніми суб’єктами господарювання інтеграційних інструментів, активізація інноваційної діяльності суб’єктів господарювання, підвищення результативності наукових досліджень, що дозволило обґрунтувати перспективні вектори модернізації існуючого організаційно-економічного механізму розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств сільськогосподарської галузі. Формування заходів ефективної реалізації визначених напрямів вимагає врахування існуючого рівня розвитку науково-технічного прогресу та стану інноваційного потенціалу, специфіки економічного розвитку та особливостей провадження сільськогосподарської діяльності в регіональному аспекті, стану складових виробничої й фінансово-кредитної інфраструктури, перспективності розвитку інтеграційних процесів та ін. Опрацювання і дотримання інноваційної спрямованості інвестиційної діяльності сільськогосподарських товаровиробників обумовлює необхідність застосування процедур стратегічного планування. При цьому вибір подальшої стратегії розвитку має бути адекватним наявному інвестиційному потенціалові підприємства та його співвідношенню з доступними шляхами інноваційного розвитку. Введення таких обмежень та застосування необхідних управлінських процедур стратегічного планування дозволяє сформувати найбільш раціональний інвестиційний портфель підприємства та забезпечити умови для подальшого впровадження виробничо-технологічних, комерційно-збутових та організаційні-управлінських інновацій.

Ключові слова: інноваційно-інвестиційний розвиток, сільськогосподарські підприємст-ва, конкурентоспроможність, інноваційний потенціалу, стратегічне планування.

Список літератури

  1. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні : Закон України № 3715-VI від 08.09.2011. Відомості Верховної Ради України, 2012, № 19-20, ст.166.
  2. Інформаційні матеріали щодо стану інноваційної діяльності. URL: https://www.me.gov.ua/documents/detail?lang=uk-ua&id=69b9a9bf-5fbc-4035-8c0f-ac26b853c0eb&title=informatsiinimaterialischodostanuinnovatsiinoidiialnosti.
  3. Україна опустилася в рейтингу інноваційних економік Bloomberg. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2859436-ukraina-opustilasa-v-rejtingu-innovacijnih-ekonomik-bloomberg.html.
  4. The Global Competitiveness Report 2019. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.
  5. Україна посіла 42 місце в індексі конкурентоспроможності талантів. URL: https://investory.news/ukraina-posila-42-misce-v-indeksi-konkurentospromozhnosti-talantiv/.
  6. Красноруцький О.О., Руденко С.В. Концептуальні підходи до управління економічним потенціалом аграрних підприємств. Український журнал прикладної економіки. 2016. Том 1. № 3. С. 77–84.
  7. Левченко Ю. Г. Сутність та складові інноваційного потенціалу підприємства. Наукові праці НУХТ. 2012. № 43. С. 57–61.
  8. Петрович Й.М., Прокопишин-Рашкевич Л.М. Інноваційний потенціал управління організацією: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 184 с.
  9. Сенчук І. І. Особливості трансформації ресурсного потенціалу аграрних підприємств. Українськии журнал прикладної економіки. 2018. Том 3. № 4. С. 29–34.
  10. Пiдлеcецький Г., Товстопят В. Екoнoмiчнi прoблеми технiчнoгo зaбезпечення ciльcькoгo гocпoдaрcтвa.Екoнoмiкa Укрaїни, 2008. № 10. C. 81–87.

Статтю було отримано 05.01.2021