УДК: 658

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-1-43

Юрій Васильович Кравчик
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки, менеджменту та адміністрування, Хмельницький національний університет
ORCID ID: 0000-0002-2780-5605
E-mail: gromplus7@gmail.com
Людмила Анатоліївна Кримчак
кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи, Хмельницький національний університет
ORCID ID: 0000-0002-2546-9257
E-mail: krymchakla@ukr.net

JEL classification: O31; O32

Анотація

У статті здійснено аналіз поглядів науковців щодо трактування поняття економічної безпеки підприємства. Визначено, що в більшості досліджень економічну безпеку підприємства розглядають як стан захищеності від негативного впливу чинників внутрішнього та зовнішнього середовища, як стан ефективного використання ресурсів або як здатність підприємства реалізувати власні економічні інтереси.

Досліджено функціональні складові економічної безпеки підприємства та визначено шляхи її забезпечення за кожною складовою. В даній роботі зосереджено увагу на екологічній складовій економічної безпеки підприємства та подано бачення основних напрямків її забезпечення. Сформульовано заходи на рівні підприємства та на рівні держави, які необхідно реалізувати для забезпечення екологічної складової економічної безпеки в умовах інноваційного розвитку національної економіки.

Ключові слова: економічна безпека, екологічна складова, інноваційний розвиток, діяльність підприємства, національна економіка.

Список літератури

 1. Васильців Т. Г. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення : монографія. Львів: Ліга-Прес, 2012. 388 с.
 2. Гавловська Н. І. Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств: оцінювання, моделювання, механізм забезпечення: монографія. Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2016. 480 с.
 3. Дегтярьова І.Б. Економічна діагностика: навч. посібник. Суми: Сумський державний університет, 2012. 112 с.
 4. Ілляшенко О.В., Будрик О.І. Еколого-економічна безпека підприємства: теоретичні аспекти. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2017. Вип. 1 (25). С. 72-82.
 5. Рудніченко Є. М. Вплив суб’єктів митного регулювання на систему економічної безпеки підприємства: дис. … д-ра екон. наук: 21.04.02; Хмельницький національний університет. Хмельницький, 2014. 579 с.
 6. Шемаєва Л. Г. Забезпечення економічної безпеки підприємства на основі управління стратегічною взаємодією з суб’єктами зовнішнього середовища : монографія. Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки. Київ : НУПМБ, 2009. 357 с.
 7. Лисенко Н. О., Білошкурська Н. В. Економіко-організаційний механізм формування економічної безпеки агропромислових підприємств: монографія. Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. 257 с.
 8. Фалович А. Дослідження сучасних напрямків визначення сутності економічної безпеки підприємства. Соціально-економічні проблеми і держава. 2013. Вип. 1 (8). С. 271–278.
 9. Фирсова О. А. Экономическая безопасность предприятия. Орел: МАБИВ, 2014. 220 с.
 10. Економічна безпека в умовах глобалізації світової економіки: колективна монографія. У 2 т. Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2014. Т. 2. 349 с.
 11. Каранина Е. В., Загарских В. В. Экономическая безопасность государства и предприятия: формирование и обеспечение с учетом факторов рисков: монография. Киров: ФГБОУ ВО «ВятГУ», 2015. 387 с.
 12. Кримчак Л. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств: дис. … канд. екон. наук: спец. 00.04; Хмельницький національний університет. Хмельницький, 2019. 259 с.
 13. Чорна О. Ю. Основні функціональні складові економічної безпеки інтегрованої промислової структури. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2016. №6 (230). С. 187-193.

Статтю було отримано 05.01.2021