УДК 331.108

Ольга Василівна ПОДОЛЬСЬКА
кандидат економічних наук, доцент,
Вікторія Віталіївна ОБЕРЕМОК
магістр,
Харківськии національнии технічнии університет сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

Вступ. Розуміння сутності, змісту, ролі процесу мотивації та стимулювання в управлінні персоналом на підприємстві є однією з важливих передумов для економічного зростання і конкурентоспроможності як підприємства в цілому, так і окремого працівника, що в свою чергу сприяє покращенню інноваційної діяльності та економічному зростанню, що є актуальним і важливим питанням, яке вимагає подальшого розвитку та дослідження.

Метою статті є дослідження ролі мотивації і стимулювання персоналу в забезпеченні розвитку підприємства.

Результати. У статті здійснено дослідження поняття процесу мотивації та стимулювання персоналу підприємства, які довели, що у поєднання ці процеси створюють умови виробничого процесу, за яких підвищення результатів буде досягатися при найменших затратах праці, але при цьому їм притаманні відмінності. Обґрунтовано, що матеріальне стимулювання як складова мотивації дозволяє працівнику задовольнити свої потреби, а підприємство хоче підвищити свою результативність при мінімальних витратах і застосовує матеріальні стимули, ефективне використання яких у кінцевому результаті передбачає перевищення результатів виробництва над затратами. Розглянуто процес мотивації як на загальному, так і на індивідуальному рівні кожного окремого працівника, який має власні мотиви до своєї роботи.

Висновки. Складні умови сьогодення потребують від керівництва системного підходу до вирішенні проблем розвитку підприємств та досягненні цілей управління персоналом, які пов’язані із мотивацією діяльності та стимулюванням до праці.

Ключові слова: мотивація, стимулювання, управління персоналом, трудова діяльність, продуктивність, організація.

Список літератури

 1. Bentham J. The Collected works of Jeremy Bentham : the Correspondence / edited by Timothy L.S. Sprigge. Vol. 1: 1752-76. London : The Athlone Press, 1968. 424 p.
 2. Тейлор Ф. Научная организация труда. М. : НКПС Транспечать, 1925. 276 с.
 3. Maslow A. A Theory of Human Motivation. Psychological Review. 1943. Vol. 50. № 4.
  370-396.
 4. McGregor D. The Human Side of Enterprise. N.Y. : McGraw-Hill, 1960. 256 р.
 5. Хэкман Дж. Р., Олдхэм Г. Р. Теория характеристик работы. Москва : Эксмо, 2008. 160 с.
 6. Simon H. A. A Behavioral Model of Rational Choice. Quarterely Journal of Economics. February 1955. Vol. 69. Р. 99-118.
 7. Шейн Э. Х. Организационная культура и лідерство. пер. с англ.; под ред. В. А. Спивака. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 336 c.
 8. Выготский Л. С. Психология развития человека. Москва : Изд- во Смысл ; изд-во Эксмо, 2005. 1136 с.
 9. Сурков С. А. Социально-психологические модели в анализе трудовой трудовой мотивации работников. Вопросы экономики. 2004. № 8. С. 90-101.
 10. Поліщук П. В. Матеріальне стимулювання, як основа ефективного управління підприємством. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 2. Т. 1. С. 85–87.
 11. Сайт журнала «маркетинг і менеджмент інновацій». URL: fem.sumdu.edu.ua/
 12. Подольська О. В., Оберемок В. В. Напрямки підвищення ефективності управління персоналом на підприємствах. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки. Випуск 193. Харків: ХНТУСГ. 2018. С. 284-290.
 13. Подольська О. В., Богомолова К. С. Організаційні механізми удосконалення системи мотивації посадових осіб органів публічного адміністрування. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки. Випуск 191 Харків: ХНТУСГ. 2018. С. 171-178.
 14. Польська Г. А. Материальное стимулирование труда как фактор динамичного развития : автореф. на соискание ученой степени канд. екон. наук Белгород : Ника, 2008. 26 с.
 15. БашмакМ. С. Матеріальне стимулювання персоналу підприємства URL: http://masters.donntu.edu.ua/2010/iem/bashmak/diss/indexu.htm.
 16. Костишина Т. А. Прогресивні форми організації і оплати праці. Полтава: ПУСКУ, 2005. 241 с.

Статтю було отримано 12.08.2018