УДК 330.567:338

Олена Юріївна БЕРЕЗІНА
кандидат економічних наук, професор, кафедра фінансів
Черкаський державний технологічний університет
E-mail: o.berezina@chdtu.edu.ua

Анотація

Вступ. Загальні положення концепції сталого розвитку детально розроблені в деклараціях та доповідях різних міжнародних організацій. Перевагою основної концепції є можливість узгодження загальних критеріїв розвитку з конкретними існуючими та перспективними умовами країн і регіонів (соціальні, геополітичні, екологічні, економічні, історичні тощо). У цьому контексті невідкладним завданням є не тільки створення цілей, а й розвиток системи показників, які визначатимуть ступінь прогресу в кожному напрямку.

Метою статті є розробка системи показників для моніторингу стану українських домогосподарств, спрямованих на визначення рівня сталості регіонального розвитку.

Результати. У статті визначено основні цілі сталого розвитку, успішність досягнення яких може бути визначена на основні моніторингу стану домогосподарств. Встановлено сучасні світові тенденції щодо стану, розміру та фінансів домогосподарств. Окреслено завдання сталого розвитку та показники моніторингу стану домогосподарств, які можуть бути використані для встановлення успішності виконання цих завдань на регіональному рівні. Цілі сталого розвитку в Україні – це нова система взаємоузгоджених заходів управління для економічних, соціальних та екологічних заходів, спрямованих на розвиток суспільних відносин на основі довіри, солідарності, рівності поколінь та безпечного середовища.

Висновки. Моніторинг стану домогосподарств дозволяє встановити, чи є прогрес у розвитку регіон, рівно як і ступінь успіху досягнення цілей сталого розвитку території. Результати моніторингу можуть використовуватися для виявлення впливу регіонального прогресу на зменшення бідності та нерівності, поліпшення здоров’я та добробуту населення, забезпечення якісної освіти, доступу до чистої води та відповідних санітарних умов.

Ключові слова: сталий розвиток, домогосподарство, регіон, цілі сталого розвитку.

Список літератури

 1. Юрій С., Кизима Т. Фінанси домогосподарств: теоретичні підходи до трактування сутності. Фінанси України. 2008. Вип. 8. С. 3-10.
 2. Історичний новий Порядок денний у галузі сталого розвитку одностайно прийнятий 193 державами-членами ООН. URL: http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/3579-2015-09-28-12-06-08-istorichniy-noviy-poryadok-den.
 3. Березіна О. Ю., Ткаченко Ю. В. Глобальне партнерство в парадигмі сталого розвитку: освіта, технології, інновації : монографія. Черкаський державний технологічний університет. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А. 2017. 524 с.
 4. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
 5. Національна доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна». Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Київ: 2017, 176 с.
 6. Цілі сталого розвитку. URL: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku.
 7. Макконнел К., Брю С. Економікс: принципи, проблеми та політика. К.: Хагар-Демос, 2003, 785 с.
 8. Крупка М. І., Островерх П. І., Реверчук С. К. Основи економічної теорії: підручник. К.: Атіка, 2001, 344 с.
 9. Про Всеукраїнський перепис населення: Закон України від 19.10.2000 р. № 2058 – ІІІ. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2058-14.
 10. Household Budget Surveys in the EU Methodology and Recommendations for Harmonization 1997, Eurostat, Luxembourg, 1997.
 11. The world needs to build 2 billion new homes over the next 80 years. URL: https://www.weforum.org/agenda/2018/03/the-world-needs-to-build-more-than-two-billion-new- homes-over-the-next-80-years
 12. Chart of the day: Which countries have the biggest share of global household. URL: wealth?https://www.weforum.org/agenda/2018/11/chart-of-the-day-which-countries-have-the-biggest-share-of-global-household-wealth/
 13. Reward work, not wealth: To end the inequality crisis, we must build an economy for ordinary working people, not the rich and powerful. URL: www.oxfam.org
 14. Статистичний збірник «Витрати і ресурси домогосподарств України» за 2010-2015 рр. / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
 15. Статистичний збірник «Витрати і ресурси домогосподарств України у 2016 році» / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
 16. Статистичний збірник «Витрати і ресурси домогосподарств України у 2017 році» / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Статтю було отримано 17.08.2018