УДК 338.43:65.012.8:631.11

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-2-3

Олексій Васильович ГАВРИЛЕНКО
здобувач Харківського національного технічного університету сільського господарства
імені Петра Василенка

JEL classification: J 28; Q 10

Анотація

Вступ. Продовольчі підприємства постійно зазнають фінансових труднощів через несвоєчасне проведення аналізу результатів діяльності. Програма підтримки фінансової стабільності є ключовим завданням аграрного підприємства. Забезпечення її ефективного функціонування можливе через впровадження відповідної системи внутрішнього контролю. В сучасних нестабільних економічний умовах лише підприємства з належним рівнем конкурентоздатності та фінансової стійкості можуть продуктивно функціонувати.

Метою статті є обґрунтування необхідності та пошук шляхів впровадження моніторингу і контролю фінансової стійкості  та економічної безпеки в процесі управління аграрними підприємствами.

Результати. Визначено мету та найбільш ефективні засоби забезпечення продовольчої політики України в сучасних економічних умовах. Представлено етапи економічного моніторингу  (підготовчий етап, дослідження та аналіз отриманих результатів). Наведено схему економічного моніторингу фінансово-економічної ситуації на підприємстві. Охарактеризовано можливі види фінансового стану аграрного підприємства. Представлено взаємозалежність виду фінансової стійкості і концепції розвитку конкурентних переваг підприємств харчової промисловості на різних етапах їх життєвого циклу. Наведена порівняльна оцінка існуючих способів і методик моніторингу фінансової стійкості в контексті проведення внутрішнього аналізу фінансової стабільності аграрних підприємств. Надано характеристику моніторингу фінансової стійкості виробництва аграрного підприємства на основі матричного способу. Представлено результати оцінювання фінансової стійкості підприємства ДП «Куліндорівський КХП» на базі матричної схеми. Проведено оцінку відповідності інтегрального показника виду фінансової стійкості підприємств харчової галузі Одеського регіону. Вказано напрями реалізації алгоритму впровадження внутрішнього систематичного аналізу фінансової стійкості аграрних підприємств.

Висновки. Аналіз фінансової стійкості аграрного підприємства доцільно проводити з використанням матричного алгоритму. Запропонована методика дозволить передбачити можливі загрози у фінансовій діяльності аграрного підприємства. Отримані результати сприятимуть прийняттю управлінських рішень, направлених на стабільну діяльність підприємства.

Ключові слова: моніторинг, контроль, аналіз, економічна безпека, ризик, аграрне підприємство, фінансова безпека сільськогосподарських підприємств.

Список літератури

  1. Бондаренко О., Сухецький В. Фінансово-економічна безпека підприємства : теоретичний та практичний аспекти. Ефективна економіка. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3580.
  2. ГарустЮ., Перелазний А. Фінансово-економічна безпека підприємства АПК : теоретико-правові аспекти. Форум права. 2015.  № 5.  С. 39–44.
  3. Давидюк Т. В. Фінансово-економічна безпека чи фінансова складова економічної безпеки: епістемологічний підхід. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2013. № 1(25). С. 39–51.
  4. Антошкін В. К Шляхи та принципи удосконалення фінансово-економічної безпеки аграрних підприємств на засадах системного підходу Молодий вчений. 2018. № 9 (61). С. 457–460.
  5. Гапак Н. М. Економічна безпека підприємства: сутність, зміст та основи оцінки. Науковий вісник Ужгородського університету Вип. 3(40). С. 62–65.
  6. Жураківський Є. С. Концептуальні засади забезпечення економічної безпеки аграрної галузі в умовах інституційних трансформацій. Агросвіт. 2015. №12. С. 63–70.
  7. Ткачук В. І. Економічна безпека та стійкість сільськогосподарських підприємств : монографія. Житомир : Видавництво «Волинь», 2013. 276 с.
  8. Утенкова К. О. Економічна безпека аграрного сектору: сутність та функціональні складові. Агросвіт. 2018. № 17. С.42–47.

Статтю було отримано 15.01.2019