УДК: 339.1.330.341.2

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-1-8

Наталія Опанасівна Коломієць
кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0003-1374-4204
E-mail: Kolnata277@gmail.com
Оксана Павлівна Коломієць
асистент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0002-8619-7371
E-mail: 0000-0002-5575-4040

JEL classification: D40

Анотація

Вступ. Посилення глобалізаційних процесів та перехід розвинених країн до постіндустріальної стадії значною мірою визначають сучасний вектор структурно–інституціональної трансформації внутрішнього ринку й торгівлі. В даній ситуації перспективною є модель формування та реалізації збалансованості і пропозицій, які є найбільш важливими ринковими змінними, що визначають рівень національного виробництва  і зумовлюють тренди загальноекономічної динаміки.

Метою статті є дослідження впровадження ефективних заходів, спрямованих на гармонізацію структури внутрішнього ринку, що є одним з першочергових завдань економічної політики в Україні.

Результати. Кризові тенденції у розвитку сучасної глобальної економіки зумовили появу нових підходів до дослідження трансформації внутрішнього ринку і торгівлі України. Так, необхідним є ґрунтовне врахування таких важливих передумов трансформації внутрішнього ринку, як глобальна інституційна невизначеність і ускладнення внутрішньої структури. Обґрунтовано підхід до розуміння наслідків глобальної фінансово-економічної кризи для внутрішнього ринку України як складного комплексу структурних та інституційних впливів, що виникають на основі інтеграції та консолідації, де кожний вектор впливу проявляється через взаємодію з іншими елементами на базі інтеграції за фінансово–економічними зв’язками.

Важливою рисою проведеного дослідження є вихід на конкретні пропозиції для органів державної влади в частині моніторингу трансформації внутрішнього ринку. Системний розгляд усіх чинників ринково–конкурентних відносин дає наукове уявлення про характер і зміст структурно–інституціональної трансформації внутрішнього ринку.

Висновки. Проведення дослідження дозволяє більш чітко зрозуміти хід розвитку майбутніх подій на вітчизняному внутрішньому ринку й у сфері внутрішньої торгівлі, забезпечити своєчасне передбачення можливих наслідків її розвитку. Виконане дослідження створює необхідні заділи для подальшого аналізу трансформації внутрішнього ринку і торгівлі в Україні.

Ключові слова: моделювання, внутрішній ринок, аналіз внутрішнього виробництво, внутрішні пропозиції.

Список літератури

  1. Гальчинський А.С. Економічна методологія. Логіка оновлення. К.: АДЕФ Україна. 2010. 419 с.
  2. Гальчинський А.С. Початки нової парадигми політичної економії: постановка проблеми. Економічна теорія. 2012. № 2. С. 15.
  3. Ібрагімов Е.Е. Моделювання виведення нового товару на ринок у системі корпоративного управління підприємством. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. №3. С. 21-30.
  4. Лагутін В.Д., Уманців Ю.М., Герасименко А.Г., та ін. Внутрішній ринок і торгівля України: структурно-інституціональна трансформація: монографія / за ред. В.Д. Лагутіна. Київ: Київ. нац. тор.-екон. ун-т. 2015. 432 с.
  5. Проблеми, напрями та чинники сприяння розвитку внутрішнього ринку України (реальний сектор економіки): кол. монограф./ [Дейнеко Л.В., Осташко Т.О., Точилін В.О. та ін.]; за ред. чл.-кор. НАНУ А.І. Даниленка; д-ра екон. наук, проф. Л.В. Дейнеко; д-ра екон. наук, проф. В.О. Точиліна; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ К., 2013. 292 с.
  6. Пороховський А.А. Політична економія на початку ХХІ століття. Економічна теорія. 2012. №2. С. 17-28.
  7. Онищенко В. Маркетинг у контексті економічної теорії. Вісник Київського національного торгівельно-економічного університету. 2014. № 1. С. 101-115.
  8. Сіденко В. Модифікація світової економіки під впливом новітніх факторів глобальної трансформації кризи. Економіка України. 2012. № 5. С. 18-31.
  9. Тоффлер Э. Метаморфозы власти: Пер. с англ. М.: ООО «Издательство ACT», 2003. 669 с.

Статтю було отримано 05.01.2021