УДК: 334.72:65.016

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-2-25

Валерія Володимирівна Дикань
доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, ННІ «Каразінська школа бізнесу» ХНУ ім. В. Н. Каразіна
ORCID ID: 0000-0002-0615-919X
E-mail: kbs@karazin.ua
Олександр Володимирович Пахаренко
аспірант кафедри управління та адміністрування,
ННІ «Каразінська школа бізнесу» ХНУ ім. В. Н. Каразіна
ORCID ID: 0000-0002-9363-7937
E-mail: kbs@karazin.ua

JEL classification: L2; L51; M10

Анотація

Вступ. Кожна стадія життєвого циклу підприємства характеризується особливостями в забезпеченості матеріальними і нематеріальними ресурсами, потенціалом та напрямками його використання, що зумовлює відмінності в визначенні перспектив розвитку мережевих підприємств.

Метою статті є визначення особливостей управління розвитком підприємницьких мереж залежно від їх стадії життєвого циклу.

Результати. З використанням методів анкетування, нечітких множин та інтегрального оцінювання розроблено економетричний підхід до визначення кількісних критеріїв ідентифікації кожної фази життєвого циклу підприємств мережевого типу. Апробацію запропонованого підходу здійснено на основі мережевих підприємств машинобудівної галузі Харківської області за період 2015-2019 рр. Шляхом побудови лінійних багатофакторних регресійних моделей визначено ключові фактори-компоненти синергетичного ефекту (синергія стратегічного управління, управління трудовим потенціалом, інноваційно-технологічна, інформаційно-комунікаційна, екологічна, соціальна синергія), що впливають на ефективність функціонування мережевих підприємств.

Висновки. За результатами дослідження визначено, що на етапі росту пріоритетними факторами розвитку мережевих підприємств є досягнення синергії стратегічного управління, управління трудовим потенціалом, інформаційно-комунікаційної синергії. На етапі зрілості розвиток підприємств забезпечується за рахунок позитивного синергетичного ефекту стратегічного управління, інноваційно-технологічної та інформаційно-комунікаційної синергії. На етапі занепаду шляхом відновлення платоспроможності підприємств є розвиток синергії стратегічного управління, синергії управління трудовим потенціалом, інноваційно-технологічної синергії. Акцент на розвитку цих компонент синергетичного ефекту мережевої взаємодії формує пріоритетні напрямки управління розвитком мережевих підприємств залежно від їх стадії життєвого циклу.

Ключові слова: підприємницька мережа, квазіінтеграційні зв’язки, управління, розвиток, життєвий цикл.

Література

  1. Матюшенко О.І. Життєвий цикл підприємства: сутність, моделі, оцінка. Проблеми економіки. № 4. С. 82-91.
  2. Yang L., Qin H., Xia W., Gan Q., Li L., Su J., Yu X. Resource slack, environmental management maturity and enterprise environmental protection investment: An enterprise life cycle adjustment perspective. Journal of Cleaner Production. 2021. Vol. 309. 127339.
  3. Нескородєва І. І. Підхід до оцінки ефективності реальних проектів суб’єктів підприємництва з урахуванням інтегрованого фактору інвестиційних ризиків. Економіка. Фінанси. Право. 2015. № 12(2). С. 42-47.
  4. Abbas J., Raza S., Nurunnabi M., Minai M.S., Bano S. The Impact of Entrepreneurial Business Networks on Firms’ Performance Through a Mediating Role of Dynamic Capabilities. Sustainability. 2019. Vol. 11. URL: https://doi.org/10.3390/su11113006.
  5. Shtal T., Hurzhii N., Bresciani S. Integrational Interaction Synergy Effects in Export Distributional Channels of Enterprise. British Journal of Economics, Management & Trade. 2016. Vol. 12 (2). Р. 1-10.
  6. Rzepka A. Inter-organizational Relations as a One of Sources of Competitive Advantage of Contemporary Enterprises in the Era of Globalization. Procedia Engineering. 2017. Vol. 174. Р. 161-170.
  7. Пахаренко О.В. Удосконалення підходу до оцінки синергетичного ефекту мережевої взаємодії підприємств. Економічний простір. 2020. № 164. С. 96-100.
  8. Dykan V., Pakharenko O., Saienko V., Skomorovskyi A., Neskuba T. Evaluating the efficiency of the synergistic effect in the business network. Journal of Eastern European and Central Asian Research (JEECAR). 2021. Vol. 8(1). Р. 51-61.
  9. Hao Z., Xu Z., Zhao H., Su Z. Optimized data manipulation methods for intensive hesitant fuzzy set with applications to decision making. Information Sciences. 2021. Vol. 580. Р. 55-68.
  10. Белоус В.В., Спиридонов С.Б., Постников В.М. Подход к сравнительной оценке методик переподготовки администраторов сетей. Науковедение. 2017. Т. 9. №1. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/27TVN117.pdf.

Статтю було отримано 09.04.2021