УДК: 330.322:330.567.2

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-2-28

Тетяна Іванівна Лепейко
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
ORCID ID: 0000-0001-8667-509X
E-mail: lepeyko.tetyana@gmail.com
Юліанна Дмитрівна Шеянова
аспірант кафедри підприємницької діяльності,
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
ORCID ID: 0000-0002-9363-7937
yyulianash@gmail.com

JEL classification: D24; E22; E24; J24

Анотація

У статті досліджено місце і роль організаційного капіталу поряд з іншими складовими частинами інтелектуального капіталу – соціальним та споживчим (клієнтським) капіталами. Досліджено питання управління організаційним капіталом підприємств. Детально розглянуто принципи управління організаційним капіталом, серед основних: наукової обґрунтованості; модельованості управління; безперервності управління; орієнтованості управління на задоволення вимог ринку; комплексності; вдосконалення; повноти та достовірності інформації; однаковості; правдивості; релевантності; діалектичності. Встановлено, що правильно обрані і точно позначені принципи управління організаційним капіталом підприємства, є основою досягнення її стратегічних цілей. Розроблено модель управління організаційним капіталом підприємства, яка складається з таких складових частин як: суб’єкти, забезпечуюча, керуюча та керована підсистеми. Об’єктом в цій системі є елементи організаційного капіталу, розвиток яких сприяє створенню компетенцій і конкурентних переваг, що дозволяють компанії зайняти більш вигідне, в порівнянні з конкурентами, положення на ринку. Суб’єктами виступають постачальники, посередники, споживачі, конкуренти, держава. До складу забезпечуючої підсистеми відносимо ресурси та інформацію, які забезпечують такі елементи як менеджмент якості, персонал, виробничі процеси, технології, маркетингова, фінансова та інноваційна діяльність підприємства. Керована підсистема містить з принципи, функції та методи управління. Модель управління організаційним капіталом підприємства ґрунтується на моніторингу організаційного капіталу, порівняльній оцінці його рівня, розробці заходів, реалізація яких призводить до підвищення потенціалу організаційного капіталу та ефективності його використання. Високий рівень організаційного капіталу досягається за допомогою цілеспрямованого впливу керуючої підсистеми підприємства (менеджменту) з дотриманням виділених принципів на керовану підсистему. Мета управління організаційним капіталом – підвищення конкурентоспроможності компанії за рахунок ефективного використання всіх видів її ресурсів.

Ключові слова: організаційний капітал; структурний капітал; інтелектуальний капітал; соціальний капітал; забезпечуюча, керуюча підсистема, керована підсистеми.

Література

  1. Irina Berzkalne, Elvira Zelgalve. Intellectual Capital and Company. Value, In Procedia. Social and Behavioral Sciences. 2014. Vol. 110. P. 887-896.
  2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е изд. СПб.: Питер. 825 с.
  3. Белкин В.Н., Антонова О.А., Горбунов В.Д. Организационный капитал предприятия. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2011. 164 с.
  4. Бутенко Д.С., Шеянова Ю.Д. Формування механізму організаційного капіталу суб’єктів підприємництва. Економіка та держава. 2020. № 6. URL: http://www.economy.in.ua/?n=6&y=2020.
  5. Гаранина Т.А. Нематериальные активы и интеллектуальный капитал: роль в создании ценности компании. Вестник Санкт-Петербургского университета. 2010. Сер. 8. Вып. 2. С. 78–105.
  6. Орлова, Т. Интеллектуальный капитал: понятие, сущность, виды. Проблемы теории и практики управления. 2008. № 4. С. 109–119.
  7. Руус Й., Пайк С., Фернстрем Л. Интеллектуальный капитал: практика управления. СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента»; Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2008. 436 с.
  8. Стюарт Т.А. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций. М.: Поколение, 2007. 368 с.

Статтю було отримано 09.04.2021