УДК 330.44

Наталія Сергіївна РУЧИНСЬКА
кандидат педагогічних наук, кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання,
Миколаї вськии національнии аграрнии університет
e-mail: ruchinska@mnau.edu.ua

Анотація

У статті проаналізовано методику побудови міжгалузевого балансу на основі економіко-математичної моделі «витрати – випуск». Побудовано модель міжгалузевого балансу згідно статистичним даним за 2017 рік для Миколаївської області, а також розроблено модифіковану модель на основі розподілу випуску продукції по галузях, яка дає змогу отримувати показники споживання в розрізі галузей економіки й визначати потребу у виробництві продукції області для макроекономічного прогнозування на наступні роки. Сформовано матрицю міжгалузевого балансу, яка відображатиме розподіл випуску продукції по галузях як випуск продукції галуззю, що отримується з проміжного й кінцевого попиту на основі структурних коефіцієнтів.
Визначено напрямки вирішення проблем, які можна розв’язувати за допомогою міжгалузевих балансів для області. Розглянуто можливості вдосконалення планового міжгалузевого балансу вартісного вираження в напрямку визначення зіставних цін кінцевого споживання з переходом у динаміку натурально-вартісних показників економіки, галузей виробництва й варіацій розподілу продукції.

Список літератури

  1. Головніна О. Г. Основи соціальної економіки: підручник. 2-е вид., перероб. та доп. К. : Центр учбової літератури, 2013.
  2. Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 1. / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. К. : Видавничий центр «Академія», 2000. 864 с.
  3. Порохня В. М., Пивоваров М. Г. Сценарне моделювання частки малих підприємств у валовому внутрішньому продукті країни. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Запоріжжя, 2011. № 5. С. 98–103
  4. Прокопенко М. В. Конспект лекцій з дисципліни «Державне регулювання економіки». Харків : Факультет управління та бізнесу, 2015. 62 с.
  5. Стратегія розвитку Миколаївської області на період до 2020 року. Затв. Рішенням обласної ради № 9 від 16.04.2015 р.
  6. Статистичний збірник «Витрати і доходи домогосподарств Миколаївської області у 2017 році» / за ред. З. А. Лук’яненко. М. : Головне управління статистики у Миколаївській області, 2018. 183 с.
  7. Пивоваров М. Міжгалузева балансова модель як інструмент оцінки впливу малих підприємств на економічний розвиток країни. Соціально-економічні проблеми і держава. 2012. Вип. 1 (6). С. 144– URL: http://tntu.edu.ua/images/stories/pdf/ 2012/12pmgerk
  8. Корнійчук В. П. Використання системи національних рахунків як методологічної бази розрахунку показників ВВП. Тенденції і пропорції розвитку економіки України. За ред. В. Ф.Беседіна. К.: НДЕІ. 2005. С. 304–311.