УДК 339.188.4

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-1-17

Світлана Миколаївна БОРТНІК
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства,
Східноєвропейський національний університету імені Лесі Українки
https://orcid.org/
ORCID ID: 0000-0003-2687-7866
Е-mail: s-bortnik@ukr.net

JEL classification: F15; L92; O11; O19; R41

Анотація

Вступ. Функціонування і розвиток підприємств суттєво залежать від якості й ефективності роботи транспортно-логістичних систем. Транспортно-логістичні системи окремих країн перетворюються у глобальну децентралізовану саморегулівну систему. В сучасних умовах управління такими системами ускладнюється. Тому існує потреба в дослідженні новітніх підходів до організації управління розвитком транспортної системи України на засадах логістики, інноватики та інформатизації.

Метою статті є дослідження сучасних тенденцій розвитку логістики й пошук ефективних рішень в системі управління розвитком транспортно-логістичної інфраструктури України з урахуванням світових реалій.

Результати. У статті показано, що нові інформаційні технології та електронні системи продажу змінюють сутність логістичної діяльності. Узагальнено сучасні тренди розвитку логістики. Доведено, що пріоритет в діяльності логістичних операторів у найближчому майбутньому буде належати інтелектуальним послугам, впровадженню інновацій і розповсюдженню знань, що на практиці означає оптимізацію елементів транспортно-логістичної інфраструктури. У дослідженні доведено, що сектор логістичних послуг зростає значно швидше, ніж інші галузі економіки. Виявлена тенденція до більш високих темпів розвитку інфраструктурної та логістичної складових в порівнянні з темпами зростання самих корпорацій. Ця тенденція пояснюється зростаючою значущістю інфраструктурного забезпечення для підвищення ефективності економічної діяльності, високим мультиплікаційним ефектом логістики.

© Світлана Миколаївна Бортнік, 2020

Висновки. Проведене дослідження показало, що нові парадигми економічного розвитку обумовлюють необхідність якісних змін і розвитку логістики в Україні. Покращення ефективності, якості й рівня надання транспортних послуг дозволить підвищити конкурентоспроможність, стимулюватиме український експорт і сприятиме розвитку внутрішнього виробництва та торгівлі.

Ключові слова: глобальна логістика, транспортно-логістична інфраструктура, інформатизація логістичних систем.

Список літератури

 1. Полякова О. М., Шраменко О. В. Сучасні тенденції розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні і світі. Вісник економіки транспорту і промисловості. Вип. 58. С. 126-134. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2017_58_17
 2. Гуржій Н. М., Городова А. В., Одинець Т. Є. Состояние и перспективы экономического развития предприятий транспортной инфраструктуры Украины. Економіка і суспільство. 2016. Випуск 3. С. 61–65.
 3. Карий О. І., Подвальна Г. В. Логістична інфраструктура України у світових рейтингах. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління. 2017. № 873. С. 41–49.
 4. Попова Н. В., Шинкаренко В. Г. Сучасні тенденції розвитку транспортно-логістичних систем. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016. № 53. С. 54–60.
 5. Офіційний сайт European Business Association. URL: http://www.eba.com.ua/uk
 6. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
 7. Donaubauer J., Glas A., and Nunnenkamp P. Infrastructure and Trade: A Gravity Analysis for Major Trade Categories Using a New Index of Infrastructure. Kiel Working Paper. 2016.
 8. Global Logistics Market 2017-2021. URL: https://www.technavio.com/report/global-logistics-market-2017-2021
 9. Agility Emerging Markets Logistics Index 2017. Interactive Map. URL: http://www.agility.com/EN/About-Us/Pages/Emerging-Markets/2017/Interactive-Map.aspx.
 10. The Logistics report 2019. Delivering safe, efficient, sustainable logistics. Freight Transport. URL: http://www.fta.co.uk/export/sites/fta/galleries/downloads/ logistics_report/lr19-web-030619.pdf
 11. World Bank. Shifting into Higher Gear: Recommendations for Improved Grain Logistics in Ukraine. 2015.

Статтю було отримано 08.12.2019