УДК: 338.2

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-2-26

Андрій Юрійович КРІПКИЙ
аспірант кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
ORCID ID: 0000-0003-3270-7599

JEL classification: F52; G34

Анотація

В статті розроблено та представлено методичний підхід до забезпечення корпоративної безпеки організаційного розвитку підприємства. За результатами аналізу концептуального базису організаційного розвитку визначено, що процеси організаційного розвитку підприємства представляють радикальні зміни, що забезпечують досить суттєві або принципові перетворення в стратегії підприємства, його виробничій, організаційній структурі, в багатьох аспектах діяльності. Всі радикальні організаційні зміни з позицій економічної раціональності поведінки суб’єктів господарювання за ознакою характеру їх впливу на підприємство можна поділити на дві групи: реактивні, що мають на меті часткові (локальні) перетворення, являють собою фрагментарні заходи і направлені на відновлення попереднього стану; проактивні зміни , що дозволяють уникнути погіршення становища, сприяють підвищенню й збереженню темпів зростання. Традиційно, стратегічні рішення, що пов’язані з організаційним розвитком вважаються найбільш складними, що мають високий рівень ризику, конфлікту інтересів груп-учасників корпоративних відносин. В статті представлено, що корпоративна безпека повинна охоплювати всі сфери виробничо-господарської, фінансової та комерційної діяльності підприємства й вирішувати завдання щодо забезпечення: відповідності цілей та пріоритетних інтересів підприємства, створення умов для їх реалізації, зниження ризику виникнення конфлікту інтересів зацікавлених сторін у прийнятті стратегічних рішень; внутрішньої збалансованості бізнес-процесів підприємства; зацікавленості персоналу в реалізації організаційних змін; діяльності.

Ключові слова: корпоративна безпека, організаційний розвиток, методичний підхід, учасники корпоративних відносин, гармонізація інтересів, стратегічний інструментарій.

Література

  1. Воронков Д. К. Управління змінами на підприємстві: теорія та прикладні аспекти: Монографія. Х.: ВД «Інжек», 2010. 340 с.
  2. Козаченко А. В., Пономарев В. П., Ляшенко А. Н. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения: монография. К.: Либра, 2003. 280 с.
  3. Ляшенко О. М., Безбожний В. Л. Забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства як функція сучасного менеджменту. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Економіка»: зб. наук. праць. Донецьк : ДонНТУ, 2008. Вип. 33-1. С. 66–72.;
  4. Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. К.: КНЕУ, 2001. 228 с.
  5. Отенко І. П., Комарков Д. В., Шкребень Р. П. Організація фінансово-економічної безпеки бізнес-процесів інноваційного розвитку підприємства. Бізнес-Інформ. 2017. №10. С. 144–149.
  6. Отенко І. П., Комарков Д. В., Шкребень Р. П. Стратегічний інструментарій безпеко-орієнтованого розвитку підприємства. Проблеми економіки. 2018. №2. С. 235–241.
  7. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб: Издательство «Питер», 1999. 416 с.
  8. Конкурентная диагностика фирмы: концепция, содержание, методы: [монография] /[Л. С. Шевченко, В. И. Торкатюк, Н. А. Кизим, А. Л. Шутенко]. Х. : ИНЖЭК, 2008. 240 с.
  9. Стратегическая гибкость: Пер. с англ. / Г. Хэмел, К. Прахалад, Г. Томас, Д. О’Нил. СПб.: Питер, 2005. 384 с.

Статтю було отримано 09.05.2021