УДК 330.1:338

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-1-34

Галина Олександрівна ТКАЧУК
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та аудиту,
Одеська національна академія харчових технологій
Сергій Вікторович РИБАЛКО
доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська національна академія харчових технологій
Лариса Борисівна СКЛЯР
кандидат, доцент кафедра обліку та аудиту,
Одеська національна академія харчових технологій
E-mail: sklyarlarisa17@gmail.com

JEL classification: G3

Анотація

Вступ. У даній статті представлено обґрунтування методичного підходу до оцінки стану фінансової системи підприємства харчової промисловості в межах загальної оцінки рівня системи економічної безпеки за умов забезпечення безпеки трансформаційних перетворень.

Мета. Основним завданням даної статті є обґрунтування методичного підходу до оцінки стану фінансової системи підприємства харчової промисловості в межах загальної оцінки рівня системи економічної безпеки за умов забезпечення безпеки трансформаційних перетворень.

Результати. Загальна оцінка фінансового стану включає аналіз на предмет забезпеченості підприємства власним капіталом; раціональність розміщення власного капіталу; величину і частку робочого капіталу; ефективність використання власного капіталу; власного оборотного капіталу; сукупного капіталу; фондовіддачу активів підприємства. Проведено оглядовий аналіз мети та основних напрямків фінансового аналізу підприємства. Запропоновано проведення аналізу фінансової системи підприємств харчової промисловості за трьома напрямами: екпрес-аналіз фінансового стану, повний фінансовий аналіз результатів діяльності, оцінка стану фінансово-економічної системи підприємства. Запропоновано застосування показників-індикаторів оцінки стану фінансово-економічної системи підприємства харчової промисловості за умов трансформаційних перетворень, до складу яких віднесено показники-індикатори класичного фінансового аналізу та міжнародної практики й показники-індикатори корпоративної спроможності, які є авторським доробком.

Висновки. Узагальнено напрями, за яким пропонується проводити перевірку корпоративної спроможності підприємства. За результатами проведеного дослідження зроблено висновки про напрями подальших наукових доробок.

Ключові слова: економічна безпека, оцінка фінансової системи, фінансовий стан, трансформаційні перетворення, підприємство.

Список літератури

 1. Кудряшов В.П. Курс фінансів: Навч. посіб. К.: Знання, 2008. 431 с.
 2. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. A.M. Поддєрьогіна. К.: КНЕУ, 2004. 546 с.
 3. Білик М.Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємств. Фінанси України. 2005. № 3. С. 117-128.
 4. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. К.: Ника-Центр: Эльга, 1999. Т. 2. 591 с.
 5. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб. Пособие. 7-е изд., испр. Мн.: Новое издание, 2002. 704 с.
 6. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика. К.: Центр учбової літератури, 2011. 328 с.
 7. Методика аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки. Міністерство фінансів України. Наказ № 170 від 14 лютого 2006 року. Законодавство України: веб-сайт. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua.
 8. Лазарєв А., Чумакова І. Про досвід проведення аудиту фінансової звітності ОБСЄ, або впевнені кроки рахункової палати України на шляху до Європейського аудиту. Бухгалтерський облік і аудит. 2010. № 8. С. 39-49.
 9. Методичні рекомендації з аналізу та оцінки фінансового стану підприємства. Центральна спілка споживчих товариств України, рішення N 485 28 липня 2006 року. Законодавство України: веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0006626-06#Text.
 10. Управління фінансовою безпекою економічних суб’єктів: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних і юридичних спеціальностей усіх форм навчання. Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. М. Фролова. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. 332 с.
 11. Мудрак Р.П., Лагодієнко В.В., Лагодієнко Н.В. Вплив сукупних витрат на обсяги національного виробництва. Економічний часопис – XXI. Scopus Indexed. 2018, №172 (7-8), С. 44-50.
 12. Лагодієнко В.В., Суханова А.В. Характеристика економічної безпеки підприємств та оцінка основних індикаторів безпеки. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, Серія «Економічні науки». 2019. Вип. 206. С. 305–318.
 13. Цивільний кодекс України. Верховна Рада України, Закон № 435-IV від 16 січня 2003 року. Законодавство України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
 14. Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів ак­ціонерних товариств. Державна комісії з цінних паперів та фондового ринку, рішення N 485 від 17 листопада 2004 року. Законодавство України: веб-сайт. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/kl040055.

Статтю було отримано 21.01.2020