УДК 332.132

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-2-13

Мирослав Іванович КОРОТЯ
здобувач, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
E-mail: naukoviy@icloud.com

JEL classification: L 95

Анотація

Вступ. Формування тарифів як процес, є складним та важливим, особливо для забез-печення належного рівня енергетичної безпеки та конкурентного балансу на ньому серед його учасників на всіх рівнях. У зв’язку з чим, формуючи тарифи в будь-якому секторі та регіоні важливо дотримуватися правил: методологічні підходи до розрахунку майбутніх тарифів мають бути доступними до сприйняття; тарифи повинні бути легкими для впровадження; майбутні витрати слід забезпечувати таким чином, щоб запобігти мож-ливих недоліків в процесі прийняття рішення; для розвитку самих мереж та ефектив-ного їх використання, в міру можливого, тарифи, що сплачуватимуться їх користува-чами, мають в повній мірі відображати витрати, які вони створюють в системі.

Мета полягає в комплексному дослідженні методичних і практичних підходів до обрахунку регіональних тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу. Методологія дослідженої проблематики включає в себе системність наукових методів пізнання, а саме: аналізу, синтезу, критичного осмислення, емпіризму та моделювання можливого сценарію розвитку подій.

Результати. Отже, в результаті проведеного комплексного дослідження методичних і практичних підходів до обрахунку регіональних тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу було визначено, що даний процес супроводжується певними складнощами та є особливо важливим для забезпечення належного рівня енергетичної безпеки та конкурентного балансу на ньому серед його учасників на всіх рівнях.

Висновок. Як слідство, формуючи тарифи в будь-якому секторі та регіоні важливо дотримуватися таких принципів: прозорості, простоти, запобігання можливим викривленням, прогнозованості, віддзеркалення вартості, недискримінаційності, відшкодування витрат.

Ключові слова: розподіл, транспортування, природний газ, регіон, розподіл природного газу, методика обрахунку тарифоутворення, газорозподільне підприємство.

Список літератури

  1. Коротя М. І. Тарифоутворення на послуги транспортування газу та його розподілу серед газорозподільчих підприємств України. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2(10). С. 63-71.
  2. Про затвердження Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання: Постанова № 2517 від 30.09.2015 р. Офіційний вісник України.11.2015. №92. Стор. 644. Стаття 3162. Код акта 79526/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1388-15/print.
  3. Про затвердження Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу: Постанова від 25.02.2016 № 236. Офіційний сайт «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)» URL: http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=22109.
  4. Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг: Постанова від 30.06.2017 № 866. Офіційний сайт «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)». URL: http://www.nerc.gov.ua/?id=26157.
  5. Про затвердження Тимчасової методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу», що діятиме до 01.01.2020 року. Офіційний сайт «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП): Постанова № 389 від 14.06.2018 року НКРЕКП було прийнято рішення. URL: http://www.nerc.gov.ua/?id=32350.
  6. Про затвердження Положення про Національну комісію, яка здійснює державне регулювання у сферах комунальних послуг та енергетики: Указ Президента України №715. Офіційний вісник Президента України. 09.2014. № 39. Cтор. 25. Стаття 1612 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/715/2014.
  7. КупчакВ. Р. Формування тарифів на послуги газорозподільних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. Івано-Франківськ, 2011. 20 с.
  8. ЛагодієнкоВ. В. Сучасний розвиток регіонального електроенергетичного комплексу. Ефективна економіка. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4814

Статтю було отримано 17.03.2019