УДК: 658.8:339.9

DOI: DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-4-12

Ярослав Анатолійович АКСЮК
аспірант кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія

JEL classification: M31; Q13

Анотація

Вступ. Дослідження етапів розвитку концепції маркетингу показало значні зрушення в розумінні ефективних інструментів і підходів до маркетингової політики, особливо концепції маркетингу партнерських відносин. Без належної уваги залишається питання оцінки ефективності маркетингу взаємовідносин. Отже, на сьогоднішній день існує потреба у комплексному вивчені маркетингу взаємовідносин в рамках галузевих особливостей, зокрема агропереробних підприємств.

Метою статті є узагальнення методичного підходу до визначення результативності управління маркетинговою підсистемою агропереробного підприємства.

Результати. Систематизовані основні показники аналізу та діагностики маркетингової діяльності агропереробного підприємства. Розроблена модель взаємо-залежності соціальних й економічних показників аналізу результатів реалізації соціально-етичного маркетингу. Представлено взаємозв’язок показників ВСК і EVA в рамках системи маркетингу агропереробного підприємства. Практичні розрахунки в статті підтвер-джують, що економічні та соціальні ефекти знаходяться в залежності один від одного. При цьому якщо на макрорівні економічні успіхи зумовлюють отримання соціальних ефектів, то на рівні суб’єктів бізнесу картина зворотна: соціальні досягнення в області маркетингу зумовлюють підвищення показників економічної ефективності бізнесу.

Висновки. Представлений методичний інструментарій економічного аналізу результативності маркетингу створює передумови для розробки процедури оцінки стану комплексу маркетингу та підвищення його ефективності. Обрана сукупність показників діагностики комплексу маркетингу відповідає концепції маркетингової діяльності підприємства, прийнятої на стадії стратегічного планування. Спосіб групування обраних показників діагностики агропереробних підприємств враховує особливості розвитку підприємства при певних припущеннях зміни зовнішнього середовища, в якому воно функціонує.

Ключові слова: управління, методичний підхід, результативність, система маркетингу, агропереробне підприємство.

Список літератури

 1. Соболєва-Терещенко О. А., Антонова В. О. Оцінка ефективності маркетингової діяльності в контексті розбудови програм лояльності покупців. Ефективна економіка. 2019. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7058.
 2. Мєшкова Н. Л. Оцінка ділової активності підприємства на макрорівні. Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. 5. С. 508-511.
 3. Підвальна О. Г., Козяр Н. О. Синергійний ефект в менеджменті. Ефективна економіка. 2013. №3. ULR: http://www.economy.nauka.com.ua/?ор=1&z=1865.
 4. Жихарева К. І. Оцінка ефективності маркетингової діяльності. Управління розвитком. №4. С. 69-71.
 5. Булгакова И. Н., Морозов А. Н. Использование «функции желательности» для формализации комплексного показателя конкурентоспособности промышленного предприятия. Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. № 2. С. 54–56.
 6. Балановська Т. І. Управління маркетинговою діяльністю на агропродовольчому ринку. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2010. Вип. 154, Ч. 1. С. 368-373.
 7. Дайновський Ю. А. Особливості оцінювання економічної ефективності прийомів управління і маркетингу. Маркетинг і менеджмент інновацій. № 4. С. 143–153.
 8. Готовчиков И. Ф. Новые технологии взвешивания рейтингов. Банковские услуги. № 11. C. 2–11.
 9. Жидок В. В. Методика оцінювання ефективності маркетингової діяльності. Проблеми і перспективи економіки та управління. № 3 (3). 2015. С. 53-58.
 10. Тарасюк А. В. Методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності аграрних підприємств. Ефективна економіка. №9. 2019. ULR: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2019/155.pdf.
 11. Homburg C. Strategie – Instrumente – Umsetzung – Unternehmensführung. Wiesbaden, 2016. 980 р.

Статтю було отримано 20.09.2019