УДК 339.168.6:338.47

Наталія Володимирівни ТУРЛЕНКО
кандидат економічних наук, начальник Центру індивідуального бізнесу Південного регіону АТ «Брокбізнесбанк»
Олександр Вікторович ШВЕЦЬ
кандидат економічних наук, докторант
Олена Олександрівна АЛЄКСЄЙЧУК
здобувач Міжнародного університету бізнесу і права (м. Херсон)

Анотація

Вступ. Постійна зміна впливу чинників зовнішнього середовища, що оточує нашу країну, а також внутрішньо-регіональні перетворення, які відбуваються в Україні, вимагають проведення все нових і нових досліджень і систематизації існуючих методик і систем оцінки інвестиційної привабливості регіону. У статті наведено методичні підходи до проведення економічної оцінки механізмів залучення інвестицій в економіку регіону, які дають змогу визначитися з основними вхідними параметрами економічного аналізу проекту, а саме обсягом отриманого ефекту від способів інвестування різних галузей економіки регіону.

Метою цієї статті є дослідження методичних підходів до визначення економічної оцінки механізмів залучення інвестицій в економіку регіону.

Результати. Встановлено, що регіональна економіка потребує значних обсягів інвестицій, які дадуть можливість усунути ті дисбалансові явища, що існують в еконо-мічному, соціально-культурному й інфраструктурному розвитку регіону. Суттєвою перешкодою для залучення інвестицій у регіони України є відсутність в нашій державі єдиної загальної методики розрахунку інвестиційної привабливості регіону для потен-ційного інвестора.

Висновки. Проводячи розгорнутий аналіз існуючих методик оцінювання інвестиційної привабливості регіону можна встановити, що в основі кожної з них лежить комплекс різносторонніх факторів, які мають різний вплив на інвестиційний потенціал регіону. Загальна кількість чинників, що мають свою специфікацію та структуру, використання чисельних способів оцінки, методів виміру, значущості того чи іншого чинника істотною мірою різняться та віддзеркалюють позицію певної методики та школи, її авторів.

 Ключові слова: оцінка, інвестиції, проекти, інвестування, регіональний розвиток, залучення інвестицій, методика, методичний підхід.

Список літератури

 1. Васильева Т. А., Гриценко Л. Л., Винниченко Н. В. Научно-методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности регионов Украины. Механізм регулювання економіки. 2005. № 3. С. 199-205.
 2. Андел І. В. Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості галузей економіки регіонів з урахуванням фінансових показників функціонування підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип. 20. С. 172-179.
 3. Бондарев В. В., Леонтьев В. Е. Финансовый анализ: [ученое пособие]: М.: «Питер», 2001. – 240 с.
 4. Феєр О. Аналіз методологічного інструментарію оцінки інвестиційної приваб-ливості об’єкта інвестування. Економічний аналіз. 2009. Вип. 4. С. 151-154.
 5. Бутко Н., Зеленский С., Акименко Е. Современная проблематика оценки инвести-ционной привлекательности региона (на примере Черниговской области). Экономика Украины. 2005. № 11. С.30-37.
 6. Брюховецька Н. Ю., Хасанова О. В. Оцінка інвестиційної привабливості підпри-ємства: визначення недоліків деяких існуючих методик. Економіка промисловості. 2009. № 44. URL: http://www.nbuv.gov.ua /portal/Soc_Gum/eprom/ 2009_44/ st_44_15.pdf .
 7. Лагодієнко В. В. Реалізація інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності у харчовій галузі. Бізнес-Навігатор: науково-виробничий журнал Міжнародного університету бізнесу і права. Херсон. 2013. №2(31). С. 178-183.
 8. Лагодієнко Н. В. Дослідження регіональних особливостей розвитку інвестиційних процесів в агропромисловому виробництві. Бізнес-навігатор. 2011. № 1. С. 95-99.
 9. Жаліло Я. А. Теорія та практика формування ефективної економічної стратегії держави: [монографія]. К .: НІСД, 2009. 336 с.
 10. Столяров В. Ф., Кукарцева С. В., Столярова В. В. Методи оцінки комплексності національного та регіонального розвитку України. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». 2010. Вип. 4/3. С. 35-43.
 11. Методика розрахунку інтегральних регіональних індексів економічного розвитку. Сайт «Законы Украины». URL: http://uazakon.com/documents/ date_1a/ pg_ibcnog/ index.htm
 12. Кирик Л. В., Богдан В. В. Факторний аналіз інвестиційної привабливості регіону. Сталий розвиток економіки. 2010. № 3. С. 96-104.

Статтю було отримано 10.11.2018