УДК: 658:338

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-2-9

Люба Ярославівна Турчин
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва і торгівлі, Західноукраїнський національний університет
ORCID ID: 0000-0001-6238-1812

JEL classification: M31

Анотація

Реінжиніринг бізнес-процесів визнається найбільш радикальним управлінським підходом, і в той же час він може використовуватись як в умовах кризи, так і в умовах успішної діяльності, щоб надати конкурентні переваги. Реінжиніринг є фундаментальним переосмисленням і радикальною перебудовою бізнесу, із метою поліпшення таких важливих показників, як вартість, якість, рівень сервісу, швидкість функціонування, фінанси, маркетинг, побудова інформаційних систем. Розглянуті в роботі елементи методології управління змінами маркетингової діяльності підприємства дозволяють сформувати узагальнений методичний підхід до обґрунтування вибору найдоцільнішої метафори бачення підприємство при реалізації різних методів впровадження організаційних та стратегічних змін. Розроблені концептуальні засади впровадження змін у маркетингову діяльність відповідно до ключових положень змістовного, контекстуального, системного, процесного, ситуаційного та поведінкового підходів  можуть бути ефективно застосовані при реалізації вищезгаданих методів управління змінами в рамках розглянутих метафор. Розглянуті принципи реінжинірингу бізнес-процесів маркетингової діяльності та етапів його здійснення виступають основою для покращення результативності діяльності підприємства в цілому та ефективному впровадженню організаційних та стратегічних змін.

Ключові слова: реінжиніринг, бізнес-процеси, маркетинг, управління, конкуренція.

Список літератури

 1. Lewin K. Field Theory in Social Science. New York: Harper & Row, 1951. 346 p.
 2. Greiner L. Evolution and Revolution as Organizations Grow. Harvard Business Review. 1972. Vol. 50. July–August. № 4. P. 37–46.
 3. Адизес И. К. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в обществе, бизнесе и личной жизни. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. 336 с.
 4. Классики менеджмента. под ред. М. Уорнера; пер. с англ. Ю.Н.Каптуревского. СПб.: Питер, 2001. 1168 с.
 5. Balogun, J., Hope Hailey, V., Gustafsson S. Exploring Strategic Change. Fourth edition published. Edinburgh Gate: Prentice Hall, 2016. 258 р.
 6. Швіндіна Г.О. Ідентифікація сутності стратегії організаційного розвитку. Національна економіка. Інтеллект ХХІ. ‘2016. № 6. С. 153 –160.
 7. Gouillart, F. J., Kelly, J. N. (1996). Transforming the Organization. McGraw-Hill. 323 p.
 8. Дак Д. Д. Монстр перемен: причины успеха и провала организационных преобразований. М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. 320 с.
 9. Cameron E., Green M. Making Sense of Change Management: A Complete Guide to the Models, Tools & Techniques of Organizational Change, 2d ed. Kogan Page. 2009. 384 p.
 10. Власенко Т. А. Управління стратегічними змінами підприємства: стратегії, механізми, системи: монографія. Харків: Друкарня Мадрид, 2019. 415 с.
 11. Лагодієнко В.В., Голодонюк О.М., Мільчева В.В. Маркетингова стратегія виведення на ринок інноваційного продукту. Економіка харчової промисловості. Т.10, Вип. 2. 2018. С. 40-50.
 12. Лагодієнко В.В., Басюркіна, Н.Й., Турленко Н.В. Механізми формування та функціонування регіональних агромаркетингових систем. Бізнес-інформ. 2020. № 1. С. 89-98.

Статтю було отримано 10.04.2021