УДК: 658:338

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-1-46

Люба Ярославівна Турчин
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва і торгівлі, Західноукраїнський національний університет
ORCID ID: 0000-0001-6238-1812

JEL classification: M31

Анотація

Для забезпечення якості обґрунтування маркетингової стратегії підприємства в неста-більних ринкових умовах було доведено доцільність застосування процесного підходу. Процесний підхід, який знаходиться в основі проектного, дозволяє підвищити ефектив-ність управління в межах системи. В результаті декомпозиції загального процесу на 3 етапи: визначення параметрів, діагностика, визначення та впровадження стратегії і моніторинг із виокремленням конкретних процесів кожного етапу було доведено взаємозв’язок між ними. Забезпечення процесу представлено кадровою, фінансовою та аналітично-інформаційного компонентами, а зовнішні регламенти об’єднують регла-менти підприємства, нормативно-правове обмеження зовнішнього середовища і обмежен-ня ринкового середовища. Входами процесу визначено цілі підприємства та вимоги стейкхолдерів, а виходами – управлінський дії та інформацію. На етапі визначення стра-тегії було представлено множину маркетингових стратегій для аграрних підприємств, критерії їх вибору та алгоритм здійснення вибору на основі методу аналізу ієрархії із роз-рахунком глобального пріоритету.

Ключові слова: маркетинг, маркетингова діяльність підприємства, нестабільні ринкові умови, процесний підхід.

Список літератури

 1. Морщенок Т. С. Теоретичні аспекти управління бізнес-процесами в контексті реалізації стратегії розвитку підприємства. Бізнес Інформ. 2014. № 11. С. 295-302.
 2. Hammer M., Champy J. Reengineering the corporation: а manifesto for business revolution. New York, NY : HarperBusiness, 1993. 223 р.
 3. Андрушків, Б. М.,Мельник Л.М. Формування системи бізнес-процесів підприємства у контексті сталого розвитку. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць : у 2-х вип. ПДТУ. Маріуполь, 2015. Вип. 2, Т. 1. С. 91–97.
 4. Андерсон Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования .Пер. с англ. С. В. Ариничева. М.: РИА «Стандарты и качество», 2003. – 272 с.
 5. Шеер А. В. Бизнес-процесы: основные понятия, теория, методы / Пер. с англ. Н. А. Михайлова М.: Весть Мета Технология, 1999. 151 с.
 6. Тішер Н. Управління бізнес-процесами на підприємстві. Матеріали міжнародної конференції URL: http://viem.edu.ua/konf_V4_1/art. php?id=0151
 7. Лисенко О. А. Класифікація бізнес-процесів на промислових підприємствах: теоретичні аспекти. Університетські наукові записки. 2013. № 2. С. 190-197.
 8. Матющенко С. Е. Основные направления совершенствования бизнес-процессов в сельскохозяйственных организациях. ФЭС: финансы, экономика, стратегия. 2013. №6. С. 24-27.
 9. Матющенко С. Е. Оценка эффективности бизнес-процессов сельскохозяйственной организации. Вестник ВГУИТ. 2013. №8. С. 233-238.
 10. Корпоративный менеджмент. URL: https://www.cfin.ru/software/kis/b-model.shtml.;
 11. Организация эффективного управления URL: http://rzbpm.ru/knowledge/instrumenty-upravleniya-i-modelirovaniya-biznes-processov.html.
 12. Лагодієнко В.В., Голодонюк О.М., Мільчева В.В. Маркетингова стратегія виведення на ринок інноваційного продукту. Економіка харчової промисловості. Т.10, Вип. 2. 2018. С. 40-50.
 13. Лагодієнко В.В., Басюркіна, Н.Й., Турленко Н.В. Механізми формування та функціонування регіональних агромаркетингових систем. Бізнес-інформ. 2020. № 1. С. 89-98.

Статтю було отримано 15.01.2021