УДК 657.471

Баграт Олегович ХАЧАТУРЯН
здобувач, Харківськии національнии технічнии університет сільського господарства
імені Петра Василенка

JEL classification: Р42

Анотація

Вступ. З переходом до ринку функції управління підприємством значно розширилися, вимоги до їх обґрунтованості й оперативності підвищилися. Виникла необхідність застосування в господарській практиці сучасних методів, інструментів системи управління витратами, які дозволяють вирішувати важливі завдання поліпшення дохідності й фінансової стабілізації підприємств, особливо в періоди фінансової кризи та погіршення кон’юнктури ринку.

Мета дослідження полягає у визначенні елементів системи управління витратами на підприємстві.

Результати. Формування системи управління витратами доцільно розглядати в методологічному, організаційному, інформаційному, економічному й технологічному аспектах, де перший аспект має охоплювати обґрунтування концепцій і визначення методів, функцій, технологій і способів ефективного впливу на рівень витрат, зокрема й щодо форм і методів мотивації зниження чи оптимізації рівня витрат суб’єктів господарювання. Другий аспект повинен включати вибір оптимальної форми організації системи управління їхніми витратами (централізованої, децентралізованої, змішаної тощо). Третій аспект повинен стосуватися формування належного інформаційного забезпечення управління витратами. Економічний аспект пов’язаний з формуванням внутрішньогосподарського механізму в кожному підприємстві, а технологічний – з високою трудо-, енерго-, матеріаломісткістю продукції.

Висновки. Система управління витратами повинна мати мету, завдання (функції), принципи, методи, інструментарій, за допомогою яких вирішуються проблеми управління витратами.

Ключові слова: управління витратами, державне регулювання витрат, концепції розвитку систем управління витратами, аналіз беззбитковості, функціонально-вартісна система.

Список літератури

 1. ПартинГ. О. Управління витратами підприємства : концептуальні засади, методи та інструментарій: монографія. К. : УБС НБУ, 2008. 219 с.
 2. КолісникМ. Ера немилосердя : еволюція керування витратами. URL:  http://www.investadviser.com.ua/ukr/publications/890.html.
 3. William W. F. CPA «The 21st Century Paradigm». Accounting: Annual Edition, ‘99/00.
 4. ДавидовичІ. Є. Управління витратами : навч. посіб. [2-е вид., перероб. і доп.]. Тернопіль : Економічна думка, 2004. 228 с.
 5. ШпикулякО. Г., Воскобійник Ю. П. Внутрішньогосподарські організаційно-економічні механізми забезпечення прибутковості сільськогосподарських підприємств. К. : ІАЕ УААН, 2003. 204 с.
 6. Дем’яненко С. І. Менеджмент аграрних підприємств : навч. посібник. К. : КНЕУ, 2005. 347 с.
 7. Пушкар М. С. Управлінський облік : навч. посібник. [2-ге вид., переробл. і доп.]. Тернопіль : Поліграфіст ЛТД, 1997. 160 с.
 8. Гришко Н. В. Методологія управління витратами промислових підприємств (вугледобувна промисловість) : монографія. Донецьк : ІЕП НАН України, 2009. 403 с.
 9. Говорушко Т. А. Механізм фінансового забезпечення малого підприємництва у харчовій промисловості. Економіка АПК. 2008. № 3. С. 84 – 90.
 10. Грещак М. Г., Коцюба О. С. Управління витратами : навч.-метод. посібник [для самост. вивч. дисц.]. К. : КНЕУ, 2002. 131 с.
 11. Турило А. М., Кравчук Ю. Б., Турило А. А. Управління витратами підприємства : навч. посібник. К. : Центр навч. літератури, 2006. 120 с.

Статтю було отримано 05.08.2018