УДК 311.21:331.5

Олександр Вікторович ШВЕЦЬ
кандидат економічних наук, докторант,
Міжнародний університет бізнесу і права (м. Херсон)

JEL classification: J10; R11

Анотація

Вступ. Для забезпечення регіонального розвитку необхідним є створення якісних баз даних, які мають відображати різні аспекти людської життєдіяльності. Реформування національної економічної системи впливає на активність населення, що обумовлює перерозподіл трудових ресурсів та їх часткове вивільнення. Це викликає потребу в аналізі економічної активності та зайнятості.

Метою статті є визначення методологічних аспектів дослідження економічної активності регіону.

Результати. Запропоновано поняття «економічна активність населення» трактувати як частину населення, яка задіяна на ринку праці, незалежно від віку, а з урахуванням конкретно виконаних робіт або способів для пошуку роботи тощо. Визначено категорії населення, які відносяться до зайнятих економічною діяльністю. Надана логіко-структурна схема збору даних про чисельність окремих соціальних груп населення та його економічну активність у районах та містах області. Розроблено алгоритм діагностики соціальної структури та економічної активності населення на регіональному ринку праці. Ідея формування інформаційного забезпечення маркетингу соціальної сфери території зводиться до побудови інформаційно-аналітичної системи, здатної допомогти органам влади приймати ефективні управлінські рішення відповідно до вимог часу. Визначено категорії неформально зайнятого населення. Представлена схема оцінювання обсягів економічної активності та неактивності населення віком 15-70 років на регіональних ринках праці. Запропонована методика оцінки обсягів економічної активності працездатного населення на регіональному ринку праці. Встановлено, що на рівні районів і міст регіону для забезпечення якості даних регіональної статистики зайнятості важливо: по-перше, враховувати дані про кількість зайнятих на підприємствах, які подають звітність щодо обсягів діяльності, сплати податків і зайнятості за місцем їхнього знаходження; по-друге, передбачити можливість узагальнення даних про зайнятість осіб за територіальною ознакою на підставі ідентифікаційних даних застрахованих осіб, у відомостях яких зазначено місце проживання тощо. Визначено ключові положення створення ефективної системи регулювання зайнятості. Запропоновано активні та пасивні методи впливу на рівень зайнятості.

Ключові слова: населення регіону, економічна активність населення, регіональний розвиток, методика, методологічні аспекти.

Список літератури

 1. https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_EAN_2017.pdf
 2. КачанЄ. П. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Тернопіль: ТДЕУ, 2006. 373 с.
 3. ЛагодієнкоВ. В., Боднар О. А.Вплив соціально-економічного розвитку села на рівень життя сільського населення регіону. Економіст. 2012. № 2. С. 50-51. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2012_2_18.
 4. Єсінова Н. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Харків: ХДУХТ, 2017. 189 с.
 5. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносин. Київ : Знання, 2004. 535с.
 6. Спиридонов І. А. Світова економіка. М: ИНФРА-М, 2005. 272 с.
 7. Економічна активність населення у 2014 році. URL: www.ukrstat.gov.ua.
 8. Економічна активність населення у 2015 році. URL: www.ukrstat.gov.ua.
 9. Економічна активність населення у 2016 році. URL: www.ukrstat.gov.ua.
 10. Skupskyi R. M., Melnychuk L. S., Shcherbata M. Y. Methodological aspects of labor potential use and regional demographic problems. Scientific bulletin of Polissia. 2017. №1 (9). Р. 103-109.
 11. МудракР. П., Лагодієнко В. В., Лагодієнко Н. В. Вплив сукупних витрат на обсяги національного виробництва. Економічний часопис – XXI. 2018. №172(7-8), С. 44-50.
 12. Лагодієнко В. В. Стан та перспективи розвитку зайнятості населення в аграрній сфері Миколаївської області. Бізнес навігатор. 2011. № 22. С. 5-11.

Статтю було отримано 14.12.2018