УДК: 331.5

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-2-35

Тетяна Анатоліївна ВЛАСЕНКО
доктор економічних наук, професор, професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0002-9515-2423
Сергій Віталійович СТЕПАНЕНКО
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри міжнародного бізнесу, обліку та фінансів, Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
ORCID ID: 0000-0002-6132-328X
Аліна Віталіївна ЛЕВЧЕНКО
асистент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

JEL classification: Q01; Q56

Анотація

У статті було розроблено комплексний механізм управління трудовим потенціалом суб’єктів економічних відносин, де керуюча підсистема є множиною керівних посад та підрозділів, які впливають на реалізацію трудових функцій всіх підсистем підприємства, а керована система – множиною трудових функцій працівників всіх підрозділів і підсистем суб’єктів економічних відносин. Сам управлінський вплив об’єднує: принципи, функції та методи управління трудовим потенціалом та взаємодією механізмів мотивації та стимулювання персоналу, оцінювання ефективності використання трудового потенціалу та формування і використання інтелектуального та соціального капіталів. Реалізація управлінського впливу здійснюється шляхом декомпозиції HR-стратегії на відповідні тактики та конкретні заходи з її впровадження, що досягається за умови достатнього фінансового забезпечення, відповідного інформаційного забезпечення, включаючи елементи безпеки, дотримання вимог нормативно-правового забезпечення, а також існування на підприємстві дієвих регламентів його функціонування.

Ключові слова: трудовий потенціал, механізм управління, декомпозиція HR-стратегії, інтелектуальний капітал, соціальний капітал.

Список літератури

  1. Альберда Т. Г. Механізм як загальнонаукова і правова категорія («правовий механізм»). Молодий вчений. 2013. № 2 (02). С. 64–68.
  2. Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов; под общ. ред. проф.Л. И. Скворцова. 24-е изд., испр. М.: Оникс, Мир и Образование, 2007. 1200 с.
  3. Саєнко М. Г. Внутрішній економічний механізм підприємства: консп. лекцій. Тернопіль: ТНЕУ, 2012. 248 с.
  4. Федорчак О. Класифікація механізмів державного управління. Демократичне врядування : науковий вісник: Електронне наукове фахове видання. 2008. Вип. 1. URL: http://www.lvivacademy.com/visnik/fail/ O_Fedorchak.pdf.
  5. Кульман А. Экономические механизмы; пер. с франц. Н.И.Хрусталева. М Прогресе; Универс, 1993 192 с.
  6. Радченко О. В. Категорія «механізм» у системі державного управління. Державне управління та місцеве самоврядування: збірник наукових праць: у 2 ч. (за заг. ред. Г. І. Мостового, Г. С. Одінцової). X., 2001. Вип. 2 С. 10.
  7. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 544 с.
  8. Харченко Н.П. Поняття механізму держави, наукові пошуки теоретико-правової дефініції. Юридические науки. 2007. №2. С. 278–284.

Статтю було отримано 12.04.21