УДК 336.592:369.041

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-4-42

Ольга Вікторівна Насібова
кандидат економічних наук, докторант кафедри фінансів,
Київський національний торговельно-економічний університет
ORCID ID: 0000-0003-2590-2513
Е-mail: olga.nasibova17@gmail.com

JEL classification: G18; H53; H55; H75; I38

Анотація

Вступ. Економічна рецесія та зростаюча чисельність бідного населення, в тому числі серед працездатних осіб, відкрили накопичений комплекс протиріч і посилили внутрішні дисфункції системи соціального захисту населення, обов’язковим елементом функціону-вання якої є державні соціальні стандарти й гарантії. Соціальні гарантії визначають міру відповідальності держави перед своїми громадянами і забезпечують певний рівень життя всім верствам населення. Дієва й ефективна система соціальних гарантій, а також належне її фінансове забезпечення призведе до підвищення добробуту громадян.

Метою наукового дослідження є визначення механізму формування та реалізації державних соціальних стандартів і гарантій, аналіз їх фінансового забезпечення.

Методологія. У процесі дослідження використано системний, структурний методи, а також методи порівняння, аналізу і синтезу, індукції і дедукції.

Результати. У статті розглянуто економічну сутність і правове регулювання державних соціальних стандартів і гарантій. Виокремлено й проаналізовано проблемні питання формування та реалізації державних соціальних стандартів і гарантій. Наве-дено динаміку державних соціальних гарантій за 2000-2019 роки. Досліджено особливості визначення величини прожиткового мінімуму як вагомого параметра державної політики соціально-економічного розвитку. Виявлено роль заробітної плати та її взаємо-зв’язок з основними державними соціальними гарантіями. Охарактеризовано джерела фінансового забезпечення соціальних гарантій. Визначено основні напрями вдосконалення механізму реалізації державних стандартів і гарантій соціального розвитку.

Висновки. В процесі узгодження міри споживання населенням сукупності життєвих благ між державою та суспільством закладаються основи функціонування системи державних соціальних стандартів і гарантій, які формуються в залежності від рівня розвитку економіки, історичних традицій, типів соціально-економічної системи, моделі перерозподілу валового внутрішнього продукту. Недостатня дієвість механізму реалі-зації державних стандартів і гарантій соціального розвитку спричинена обмеженістю фінансового забезпечення, а також існуючими проблемами сутнісно-змістовної характеристики базових понять, вирішення яких дасть змогу упорядкувати вживані терміни й підвищить якість функціонування системи державних соціальних стандартів і гарантій. Для забезпечення ефективного використання прожиткового мінімуму необхідно постійно переглядати структуру нормативів для розрахунку складових його компонентів, оновлювати набори товарів і послуг з урахуванням реальних сучасних умов життєдіяльності всіх категорій населення, коригувати згідно з фактичними витратами населення співвідношення продовольчих, непродовольчих товарів і послуг відповідно до реальних показників з урахуванням потреб нормального відтворення людини, враховувати динаміку зміни середнього розміру сім’ї за відповідний період.

Ключові слова: державні соціальні стандарти, державні соціальні гарантії, соціальні нормативи, прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія, індексація, соціальний захист.

Список літератури

 1. Баранник Л. Б. Розроблення соціальних стандартів і фінансових нормативів бюджетної забезпеченості. Наукові праці НДФІ. 2013. № 1(62). С. 47–59.
 2. Безтелесна Л. І., Пивоварчук Л. В. Інституційне забезпечення реалізації соціальних гарантій держави: монографія. Київ : Кондор-Видавництво, 2017. 196 с.
 3. Горин В. Соціальні гарантії в системі соціальної безпеки держави: теоретико-методологічний аспект. Світ фінансів. 2013. № 2. С. 69–80.
 4. Грановська І. В. Соціальні стандарти та фінансові нормативи бюджетної забезпеченості. Наукові праці НДФІ. 2013. №3(64). С. 60–68.
 5. Латік В. В., Мущиніна В. В. Соціальні стандарти та соціальні гарантії : теоретичні аспекти, проблеми, світовий досвід: монографія. К. : ЦПСД, 2007. 320 с.
 6. Лопушняк Г. С. Державна соціальна політики як передумова економічного розвитку України : монографія. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. 372 с.
 7. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії : Закон України від 10.2000 р. № 2017-ІII URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2017-14.
 8. Большой энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохорова. М. : Норинт, 2001. 1456 с.
 9. Cоветский энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохорова, С. М. Ковалева. М. : Сов. Энциклопедия, 1979. С. 1275.
 10. Про прожитковий мінімум : Закон України від 07.1999 р. № 966-XIV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-14
 11. Словник іншомовних слів URL: https://www.jnsm.com.ua/sis/index.shtml.
 12. Статистичний щорічник України Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 13. Україна у цифрах і фактах. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 14. Про індексацію грошових доходів населення : Закон України від 07.1991 р. № 1282-XIІ URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1282-12

Статтю було отримано 01.10.2019