УДК: 338.001.36

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-1-42

Олексій Володимирович Портний
аспірант кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування,
Державний університет інфраструктури та технологій
ORCID ID: 0000-0003-3237-3410

JEL classification: R40

Анотація

Вступ. В умовах лібералізації ринку транспортні компанії мають ураховувати сучасні тренди суспільного розвитку та прагнути максимізувати власну цінність як завдяки збільшенню прибутків, так і через демонстрацію високого рівня екологічної, соціальної та корпоративної відповідальності. Означене актуалізує необхідність формування організа-ційно-економічного механізму забезпечення економічного розвитку транспортної компанії відповідно до концепції ціннісно-орієнтованого управління.

Мета статті. Формування механізму ESG-інтегрованого управління ціннісно-орієнто-ваним розвитком транспортної компанії.

Результати. Конкретизовано зміст поняття організаційно-економічного механізму, за результатами критичного аналізу підкреслено, що його створення, функціонування та подальший розвиток мають бути зорієнтовані на мету та диференційовані залежно від контексту. У процесі наукового пошуку шляхом аналізу було виділено блоки та елементи, синтез яких обумовив можливість розробки механізму ESG-інтегрованого управління ціннісно-орієнтованим економічним розвитком транспортної компанії у вигляді схеми та розкрити його загальний зміст.

Висновки. За підсумками дослідження було з’ясовано, що базовими блоками механізму є система забезпечення; теоретико-методичні засади; специфічні функції; напрями реалі-зації ціннісно-орієнтованого управління транспортною компанією. При цьому до специ-фічних функцій віднесено аналіз вартості компанії, ESG-аналіз, ESG-інтегрований аналіз цінності компанії, ESG-інтегроване управління ризиками, до специфічних бізнес-процесів – вантажні та/або пасажирські перевезення, інфраструктуру, виробництво та сервіс, а специфічні інвестиційні проєкти, фінансові системи та інтегративні ефекти розвитку взаємопов’язано із загальними трендами створення цінності для усіх стейкхолдерів.

Ключові слова: ціннісно-орієнтоване управління, розвиток, вартість, ESG, транспортна компанія, механізм.

Список літератури

 1. Бараш Ю. С. Управління залізничним транспортом країни. 2-е вид., перероб. і доп. Дніпропетровськ, 2006. 259 с.
 2. Дикань В. Л., Зубенко В. О. Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту: монографія. Х.: УкрДАЗТ, 2008. 194 с.
 3. Ейтутіс Г. Д. Теоретико-практичні основи реформування залізниць України: монографія. Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф, 2009. 240 с.
 4. Ільчук В. П. Інноваційно-інвестиційні системи залізничного транспорту: становлення та розвиток; За ред. д.е.н., проф. Сича Є. М. К.: Логос, 2004. 381 с.
 5. Кулаєв Ю. Ф., Подрєза С. М. Економіка цивільної авіації України: монографія. 2-ге вид., переробл. та допов. К.: Фенікс, 2011. 680 с.
 6. Ложачевська О. М. Управління організаційно-економічним розвитком транспортного комплексу регіону. Дис. д-ра екон. наук: 08.07.04; Національний авіаційний ун-т. К., 2004. 342 с.
 7. Гудкова В. П., Сич Є. М. Пасажирський комплекс залізничного транспорту: розвиток і ефективність: Монографія. К.: Видавництво «Аспект-Поліграф», 2004. 248 с.
 8. Яновська (Гудкова) В. П. Методологія забезпечення ефективної діяльності підприємств сфери пасажироперевезень: Монографія. К.: ДЕТУТ, 2013. 290 с.
 9. Зотович Н. В. Организационно-экономический механизм управления предприятием энергетики. Авторефереат дис… к-та екон. наук, 08.00.05. Ижевск, 2010. 24 с.
 10. Адаптаційно-інтеграційні механізми управління інноваційними процесами в економіці: Колект. монографія / [Аванесова Н. А. та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. Прохорової В. В.; Укр. інж-пед. акад. Харків: Вид-во Іванченка І. С., 2019. 299 с.
 11. Економічний енциклопедичний словник / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій. Т. 1: Львів: Світ, 2005.; Т. 2; Львів: Світ, 2006. 568 с.
 12. Економічна енциклопедія: У трьох томах / Редкол. С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. К.: Видавничій центр «Академія». Т. 1, 2000. 864 с.; Т. 2, 2001. 848 с.; Т. 3, 2002. 952 с.
 13. Новиков Д. А. Методология управления. М.: Либроком, 2011. 128 с.
 14. Наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Інструкції про порядок підготовки, видання, подання на державну реєстрацію та систематизацію нормативно-правових актів Фонду державного майна України» № 300 від 13.02.2004.
 15. Хвостіна І. М. Механізм управління розвитком підприємства. Інвестиції: практика та досвід. № 1. 2015. С. 30–33.
 16. Стратегія АТ «Укрзалізниця» на 2019–2023 роки. 2019. 66 с.
 17. Єльнікова Ю. В., Булавінова Н. О. Критерії інвестиційного аналізу звітності зі сталого розвитку компаній. Розвиток інтегрованої звітності підприємств. 2019. С. 295–296.

Статтю було отримано 27.01.2021