УДК 658.8

Анатолій Федорович ГАЦЬКО
кандидат економічних наук,
Харківськии національнии технічнии університет сільського господарства імені Петра Василенка

JEL classification: M 31; L22; O33

Анотація

Вступ. За сучасних умов функціонування агропромислового ринку, а також враховуючи загальну економічну й політичну ситуацію в країні, особливо гостро постають питання підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, як у межах національного, так і на зовнішніх ринків. На нашу думку, в першу чергу, це стосується саме підприємств-виробників сільськогосподарської продукції як важливих учасників отриманого валового національного продукту держави.

Мета. Ключовими категоріями для проведення даного дослідження є конкурентоспроможність підприємства й продукції, конкурентні переваги, а також маркетингова й логістична діяльність.

Висновки. Конкурентну перевагу не можна ототожнювати з потенційними можливостями підприємства. На відміну від можливостей, − це факт, що фіксується в результаті реальних переваг покупців. Саме тому в практиці бізнесу конкурентні переваги є головною метою й результатом господарської діяльності. Всі стратегії створення конкурентних переваг мають суттєві відмінні особливості, що дозволяє зробити висновок про те, що підприємство повинне для себе досить чітко визначати, яку стратегію воно збирається реалізовувати, і ні в якому разі не змішувати ці стратегії. У той же час слід зазначити, що є певний зв’язок між цими стратегіями і це також слід враховувати при створенні конкурентних переваг.

Ключові слова: агропромисловий ринок, конкурентоспроможність підприємства, конкурентна перевага, стратегія, логістична діяльність.

Список літератури

  1. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. М.: ИНФРА-М, 2000. 312 с.
  2. Райзберг Б. А. Курс управления экономикой. СПб.: Питер, 2003. 528 с.
  3. Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран; пер. с англ. М.: Международные отношения, 1993. 896 с.
  4. Піддубний І. О., Піддубна А. І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. 264с.
  5. Аникин Б. А. Тяпухин А. П. Коммерческая логистика. М.: Проспект, 2005. 432 с.
  6. Холден Н. Д. Кросс-культурный менеджмент. Концепция когнитивного менеджмента: пер. с англ. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 384 с.

Статтю було отримано 05.08.2018