УДК 338.001.36

Олена Миколаївна ПАВЛОВА
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аналітичної економіки та
природокористування Східноєвропеи ського національного університету
імені Лесі Украї нки,
E-mail: pavlova.olena@eenu.edu.ua

JEL classification: M 39; L 10

Анотація

Вступ. За умов сучасності, виробничі підприємства й компанії, в повній мірі розуміючи усі потенційні можливості та шляхи для реалізації своєї поведінки на ринку, створюють сприятливі умови для досягнення ними успішних рішень. А також з метою отримання найбільш вигідних ринкових позицій часто прибігають до використання різних сучасних інструментів для оцінки майбутніх стратегічних рішень при довгостроковому планування. Адже саме від якісних характеристик та показників аналітичного дослідження щодо становища, яке має місце на ринку, залежить потенційний вибір і можливість успіху в реалізації стратегічних рішень підприємства, оскільки саме в їх основі лежить чітке визначення майбутнього шляху його розвитку.

Мета даного дослідження полягає в комплексному дослідженні фінансових й економічних показників, а також стратегії діяльності одного з найбільших виробників кавової продукції в державі.

Результати. Поглиблене дослідження ринку кавової продукції в Україні дало змогу обґрунтувати високий рівень популярності серед споживачів саме розчинного виду кавових напоїв, що обумовлено низкою причин: звичка споживання; низький рівень забезпеченості серед населення спеціальних електротехнічних засобів для приготування кавових напоїв; агресивний тип рекламних компаній щодо просування кавових продуктів серед споживачів; зручністю приготування й споживання. В процесі вивчення даної проблематики, було також визначено те, що на долю швидкорозчинної кави на сьогодні припадає більше половини вітчизняного ринку кавової продукції.

Висновки. Маркетингове дослідження фінансово-економічних показників, конкурентних позицій і стратегії діяльності виробників кавової продукції є одним з ключових понять сучасного маркетингу. Його можна визначити як певну сукупність маркетингових інструментів, які використовуються в сукупності для визначення фінансових й економічних показників і стратегічних позицій виробників кавової продукції з кінцевою метою отримання бажаної реакції цільового ринку. Запропонований комплекс досліджень включає в себе все, що в силах зробити товариству, з кінцевою метою підвищення рівня попиту на свою продукцію.

Ключові слова: маркетингове дослідження, фінансовий результат, економічний показник, стратегія, ринок кави, кавова продукція.

Список літератури

 1. Лагодієнко В. В. Організація маркетингової діяльності в аграрних підприємствах. Економічний аналіз: зб. наук. праць. Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. Том 18. № 3. С. 56-60.
 2. Офіційний сайт ТОВ «Nestlé». URL: https://www.Nestlé.com.
 3. АнсоффИ. Стратегический менеджмент. Классическое издание М., 2009. 344 с.
 4. Стан – бадьорий: аналіз ринку кави в Україні. Pro Capital Group. 2018. URL: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/sostoyanie-bodroe-analiz-rynka-kofe-v-ukraine.
 5. ЛагодієнкоВ. В., Голодонюк О. М., Мільчева В. В. Маркетингова стратегія виведення на ринок інноваційного продукту. Економіка харчової промисловості. Т.10, Вип. 2. 2018. С. 40-50.
 6. АзоевГ. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Центр Экономики и маркетинга, 1996. 567 с.
 7. Все про каву. Офіційний сайт «Перша кавова спілка». 2019. URL: http://pks.com.ua/general.html.
 8. Павлов В. І. , Трофімчук М. О. Конкуренція на ринку цінних паперів: загрози та регулювання: монографія. [відп. ред. В. І. Павлов]; Спілка економістів України [та ін.]. Рівне : НУВГП, 2015. 210 с.
 9. Павлов К. В. Оцінка конкурентоспроможності регіональних ринків житлової нерухомості України : монографія. Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2018. 482 с.
 10. Стрішенець О. М. Аналітичний огляд фінансової стійкості підприємства. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: журнал / уклад. Л. Г. Ліпич, М. Б. Кулинич. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. № 3(15). С. 58-66.
 11. Стрішенець О. М. Аналітичні підходи до управління прибутком на підприємстві. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: журнал / уклад. Л. Г. Ліпич, М. Б. Кулинич. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. № 2 (14). С. 18-26.
 12. Стрішенець О. М. До питання про майбутнє теорії ринкового фундаменталізму. Науковий вісник. Серія : Економічні науки. Буковинський держ. фінанс. ун-т. Чернівці: Вид-во БДФУ, 2012. Вип. 1. С. 386-391.
 13. Стрішенець О. М., Єліссєєва Л. В., Ліщук В. У. Економічна теорія : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.]. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2014. 200 с.
 14. Троян А. В. Класифікація та можливості досягнення конкурентних переваг підприємством. Ефективна економіка. 2013. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2498.
 15. Український ринок кави – ситуація і тенденції. Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN). 2017. URL: https://www.nielsen.com/ua/uk/insights/news/2017/ ukrainian- coffee-market-situation-and-trends.html.

Статтю було отримано 18.07.2018