УДК 631: 330.341.1

Олександра Валеріївна МАНДИЧ
доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та маркетингу.,
Харківськии національнии технічнии університет
сільського господарства імені Петра Василенка
E-mail: ol.mandych@gmail.com

Анотація

Вступ. Розглянуто систему конкурентних стратегій аграрних підприємств, зокрема, особлива увага приділяється стратегії отримання конкурентних переваг в якості загальної конкурентної стратегії. Проаналізовано особливості формування та використання деяких певних стратегій для сучасних умов сільськогосподарських підприємств в Україні. Запропонована комплексна стратегія для формування конкурентного потенціалу та підприємств за функціональними компонентами.

Метою статті є дослідження компонентів системи розвитку маркетингової діяльності підприємств для можливості обґрунтування їх використання у виробничо-комерційній діяльності вітчизняних аграрних підприємств з метою підвищення ефективності бізнес-процесів на цільових ринках.

Результати. Система конкурентних маркетингових стратегій підприємств в теорії має включати стратегії формування конкурентних переваг, стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств і стратегії їх конкурентної поведінки. При цьому слід відзначити, що основною особливістю формування даних стратегій для умов діяльності аграрних підприємств є неможливість їх швидкого та повного впровадження через ряд чинників організаційного, економічного та управлінського характеру. Розробка стратегії конкуренції значною мірою визначається чітким формулюванням того, яким буде бізнес, якими повинні бути його цілі та яка політика є необхідною для їх досягнення. Етапи розробки та реалізації конкурентних стратегій матимуть таку послідовність: встановлення мети, розробка та встановлення короткотермінових, середньотермінових і довготермінових цілей підприємства, аналіз зовнішнього середовища, дослідження внутрішнього середовища підприємства, визначення стратегічної мети і постановки завдань, визначення обмежень в діяльності підприємства та можливостей, формування стратегічних альтернатив досягнення мети та вибір стратегії, реалізація стратегічних рішень.

Висновки. Стратегія забезпечення маркетингової діяльності підприємства являє собою комплексну стратегію, яка включає довгострокові програми дій по всіх бізнес-процесах, спрямованих на формування належного рівня конкурентного потенціалу та конкурентоспроможності. Пристосування існуючих теоретичних положень до умов виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств дає можливість виділити основні компоненти, а також запропонувати комплексну систему забезпечення їх розвитку.

Ключові слова: конкурентоспроможність, маркетинг, стратегія, система, підприємство, сільськогосподарське виробництво, ефективність.

Список літератури

  1. АникинБ. А. Тяпухин А. П. Коммерческая логистика. М.: Проспект, 432 с.
  2. Балабанова Л. В., Холод В. В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств : Монографія. Донецьк: Дон ДУЕТ, 2006. 294 с.
  3. Довбенко В. І. Чинники підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Зовнішня торгівля: право та економіка. №4. 2007. С.15-21.
  4. КрасноруцькийО. О. Державне регулювання аграрної сфери та динаміка конкурентоспроможності її суб’єктів. Вісник ХНТУСГ: Економічні науки. №  2014. С. 9-18.
  5. Лупенко Ю. О. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в аграрній сфері України. Економіка АПК. 2014. №12. С. 5–11.
  6. Піддубний І. О., Піддубна А. І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. 264с.
  7. Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран; пер. с англ. М.: Международные отношения, 1993. 896 с.
  8. Райзберг Б. А. Курс управления экономикой. СПб.: Питер, 2003. 528 с.

Статтю було отримано 05.08.2018