УДК 332.132

Мирослав Іванович КОРОТЯ
здобувач, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,
E-mail: naukoviy@icloud.com

JEL classification: L 95

Анотація

Вступ. Розвиток вітчизняних підприємств залежить від рівня збалансованості структури їх організаційно-економічного функціонування. Конкурентоспроможність газорозподільних підприємств формується з урахуванням впливу на різних рівнях відповідного організаційно-економічного середовища.

Мета статті полягає в комплексному дослідженні напрямків регулювання діяльності підприємств сфери розподілу природного газу та розробки ефективного механізму його реалізації.

Результати. Визначено ключову особливість діяльності газорозподільних підприємств. Узагальнено особливості та наведено перелік організаційно-економічних чинників впливу на функціонування газорозподільних підприємств західного регіону. Відображено результати дослідження та логічної систематизації організаційно-економічних чинників впливу на функціонування газорозподільних підприємств на регіональному рівні. Визначено різного масштабу середовища виникнення та впливу зазначених чинників на діяльність підприємств газорозподільної сфери. Побудовано схему загальних принципів взаємодії організаційно-економічних чинників впливу на діяльність суб’єктів сфери розподілу природного газу в регіоні крізь призму структуризації у відповідній послідовності: рівень, середовище, чинник. Встановлено відсутність належної державної фінансової підтримки розвитку сфери. Обґрунтовано необхідність удосконалення нормативно-правового базису регулювання діяльності газопереробних підприємств, зокрема ліцензування та патентування. Виділено ключові чинники впливу мезо- та мікросередовища підприємств.

Висновки. Окреслено вплив рівня збалансованості структури організаційно-економічного функціонування газопереробних підприємств у процесі зміцнення їх конкурентоспроможності. Встановлено важливість врахування впливу організаційно-економічного середовища на різних рівнях на діяльність таких підприємств.

Ключові слова: розподіл природного газу, газорозподільні підприємства, регулювання, макрорівень, мезорівень, мікрорівень, регіон.

Список використаних джерел

  1. КупчакВ. Р. Організаційно-економічні методи управління енергоефективністю виробничих систем промислових підприємств. Ефективна економіка. 2013. № 5. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_ 5_82.
  2. ЛінчевськаН. М. Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційно-інвестиційними процесами на газтранспортних підприємствах : дис. канд. ек. наук : 08.00.04. Івано-Франківськ, 2015.
  3. КупчакВ. Р. Формування тарифів на послуги газорозподільних підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. Івано-Франківськ, 2011. 20 с.
  4. КоротяМ. І. Організаційно-економічні особливості функціонування газотранспортних підприємств в регіонах України. Інфраструктура ринку. 2019. № 30. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/30-2019.
  5. ЛагодієнкоВ. В., Кіщак І. Т., Зубков Р. С. Організаційно-технологічні засади здійснення зовнішньоекономічної діяльності ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект». Економічні науки. Випуск 5.1(97). С. 60–66.
  6. ЛагодієнкоВ. В. Сучасний розвиток регіонального електроенергетичного комплексу. Ефективна економіка. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4814
  7. ПавловК. В., Шевчук І. Л. Інноваційні фінансово-кредитні важелі як складова ефективної антимонопольної політики. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». №51. С. 72–74.
  8. ПавловК. В., Федина К. М. Проблеми екологічної безпеки як складової частини енергетичної безпеки України. Актуальні проблеми прикладної економіки: [кол. моногр.] / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф О. М. Стрішенець. Луцьк: Вежа-Друк. 2017. С. 85–98.
  9. Шипуліна Ю. С. Організаційно-економічні передумови формування інноваційно-сприятливого середовища на підприємстві. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. No 3. С. 100–113.
  10. ЯкимівВ. І., Касинець О. О., Галазюк Н. М. Теоретичні аспекти регулювання природних монополій. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип. 20.8. С. 265–269.

Статтю було отримано 08.12.2018