УДК: 631.1:339.187

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-3-31

Іpина Валеpіївна ГАНЖУРЕНКО
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу транспортних послуг Інституту еколого-економічних досліджень НАНУ
Вікторія Олександрівна ФЕДОРОВА
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Харківський національний автомобільно-дорожній університет,
ORCID ID: 0000-0003-2318-2153
E-mail: pobedaviktory5@gmail.com

JEL classification: M31; Q13

Анотація

Вступ. В статті наголошено на важливості ролі каналів збуту продукції та логістичної системи аграрного підприємства. Це обумовлює необхідність їх удосконалення для забезпечення маркетингово-збутової діяльності. Форми просування продукції визначаються відповідно до eкoнoмiчного змicту, opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчних умoв poзпoдiлу, виpoбничo-eкoнoмiчних взaємoзв’язків, мicця тoвapу нa ринку. Вибір каналів збуту є складним рішенням для виробника, що пов’язано з необхідністю врахування багатьох аспектів функціонування логістичних систем.

Метою наукового дослідження є визначення сутності та ролі логістичної діяльності в системі маркетингу та збуту продукції аграрних підприємств.

Результати. Охарактеризовано нульовий канал розподілу, який найчастіше використовується виробниками в діяльності аграрних підприємств. Визначено умови, за яких доцільним є використання цього каналу збуту. Окреслено специфіку логістичної діяльності та взаємозв’язок між посередником та виробником. Охарактеризовано сутність дворівневого та трирівневого каналів збуту продукції, визначено їх учасників та умови ефективної взаємодії між ними. Систематизовано фактори, які впливають на вибір прямого чи непрямого каналу взаємодії виробника та споживача. Означено логістичну систему та канали збуту як одні із найважливіших складових у забезпеченні конкурентоспроможності аграрної продукції. Встановлено роль та сутність маркетингових комунікацій у процесі логістичної діяльності аграрних підприємств. Виділено ефективність інтернет-комунікацій, зокрема інформаційних порталів. Визначено вплив органів державної влади на формування логістичних систем аграрних підприємств у процесі збуту продукції. Окреслено сутність маркетингової інфраструктури. Запропоновано формування каналів збуту зерна для забезпечення логістичної діяльності вітчизняних аграрних підприємств. Охарактеризовано призначення відділу збуту аграрного підприємства у його логістичній діяльності.

Висновки. Логістична діяльність має важливе значення у системі маркетингу та збуту продукції аграрних підприємств. Вітчизняним виробникам необхідно враховувати значну кількість факторів, щоб визначити доцільність використання різних видів каналів збуту в логістичній системі. Удосконалення логістичної діяльності аграрного підприємства є запорукою підтримання належного рівня конкурентоспроможності його продукції.

Ключові слова: логістика, логістична діяльність, логістична система, маркетинг, збут аграрної продукції, аграрне підприємство, канал збуту, маркетингові комунікації.

Список літератури

  1. Дихтль Е., Хёршген Х. Практический маркетинг. Москва: Высшая школа, 1995. 225 с.
  2. Єрaнкiн O. O. Вплив aгрaрнoї пoлiтики нa мaркeтингoву дiяльнiсть пiдприємств AПК в Укрaїнi. Eкoнoмiкa AПК. 2008. №.6. С. 29 – 39.
  3. Крaснoруцький O. O. Мaркeтинг тoвaрoвирoбникiв тa фoрмувaння кoн’юнктурних хaрaктeристик внутрiшньoгo ринку сiльськoгoспoдaрськoї продукції. Вiсник ТДAТУ. 2010. Т. 9. С. 178–183.
  4. Лoзинськa Т. М. Рoль мaркeтингу в рeгулювaннi прoдoвoльчoгo ринку. Вiсник СНAУ. Вип. 7/1. С. 74–77.
  5. Ляшенко  В. І.  Сучасні  тенденції  розвитку  стратегічного  маркетингу. ULR:  http : // dere.com.ua/library/reshta/strateg_marketing.shtml.
  6. Oстaпeнкo Р. М. Стрaтeгiя рoзвитку вирoбничo-гoспoдaрськoї дiяльнoстi aгрaрних підприємств. Вiсник ХНТУСГ. 2009. Вип. 84. С. 233–238.
  7. Пюро О. М. Сучасні маркетингові стратегії підприємств в галузі інформаційних технологій. ULR:  http:// rusnauka.com/14_NPRT_2010/Economics/65971.doc.htm.
  8. Щербина Т. В. , Федірко. Т. В. Сучасні маркетингові стратегії в системі глобальних цінностей міжнародних фірм. ULR: http ://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1933.

Статтю було отримано 15.07.2019