УДК: 659.4.011:81-13 (65.012.412)

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-1-12

Ганна Євгеніївна ГОЛОВАНОВА
кандидат економічних наук, старший викладач ЗВО,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0002-1969-0668
Олена Володимирівна МОКРОМЕНКО
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мовної підготовки,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0003-0824-3245
Оксана Анатоліївна АНАСТАСЬЄВА
кандидат філологічних наук, старший викладач,
Харківський національний технічний університет
сільського господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0003-3856-3741
Олег Олександрович БЕНДАСЮК
доктор економічних наук, доцент,
Інститут агроекології і природокористування НААН України
ORCID: 0000-0002-7865-494X

JEL classification: L96

Анотація

Професійно-практична діяльність фахівців з управління протікає у системі постійного спілкування та потужних інформаційних потоків. Цей факт зумовлює створення ряду комунікативних вимог до менеджерів різних рівнів управління та галузей господарства. Прагнення до комунікацій, уміння легко вступати в контакт із незнайомими індивідами, стале самопочуття під час роботи з людьми, доброзичливість, чуйність, витримка, уміння стримувати емоції, здатність аналізувати поведінку індивідів і свою власну, розуміти їх наміри й настрої, здатність розбиратися у взаєминах людей, уміння влагоджувати розбіжності між ними й організовувати взаємодію, здатність ставити себе на місце іншої людини, знаходити спільну мову з різними індивідами, володіння розвиненим мовленням, мімікою, жестами, вміння переконувати людей, акуратність, пунктуальність, зібраність, знання психології людей – це основні критерії сучасної комунікативної культури. У контексті значення лінгвістичного аспекту як засобу впливу на комунікаційні процеси в організації керівникові необхідно приділяти увагу мовній компетенції як категорії, яка означає правильну зрозумілу мовну конструкцію для здійснення повідомлення. Таке повідомлення, у свою чергу, досить часто набуває вирішального значення у вирішенні стратегічних цілей діяльності організації.

Ключові слова: управління, управлінська культура, управління комунікаціями, комунікаційний процес, комунікаційна лінгвістика.

Список літератури

  1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. Київ: Академія, 2004. 342 с.
  2. Сагер Л. Ю. Удосконалення категорійного апарату комунікацій у системі управління підприємством. Економічний простір. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. № 64. С. 243-254
  3. Гошовська В. А. Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового спілкування : навч. посіб. Київ : К.І.С., 2016. 130 с.
  4. Філь Г. В. Комунікативна компетентність керівника та її значення в управлінській діяльності. Екзистенційні та комунікативні питання управління: матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. Суми: СДУ, 2014. Ч.2. С. 114-117
  5. Чорнобай О. Л. Комунікативна лінгвістика (мовна комунікація) як основа опанування засобів юридичної комунікації. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. 2015. № 813. С. 168-174.
  6. Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. К. : ВЦ “Академія”, 2010. 312 с.
  7. Петькун С. М. Комунікації у процесі управління підприємством. Економіка. Менеджмент. Бізнес. № 3 (17). 2016. С. 24-31
  8. Різун В. В. Теорія масової комунікації. URL: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=book.index&book=1

Статтю було отримано 09.01.2021