УДК 005.332.4:[664-27.3:504]

Лариса Володимирівна ІВАНЧЕНКОВА
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту
Одеської національної академії харчових технологіи
Катерина Вікторівна СТАСЮКОВА
Старшии викладач кафедри обліку і аудиту
Одеської національної академії харчових технологіи

Анотація

Вступ. Планування й управління якісними параметрами розвитку та функціональної діяльності фірми базується на забезпеченні та перевищенні сформованих стандартів якості продукції і роботи. На підставі інформації про рівні якості конкуруючих підпри-ємств фірма отримує можливість організувати комплекс постійно діючих заходів, реалізувати взаємозв’язок в управлінні якістю між маркетинговими та консал-тинговими організаціями й окремими підприємствами.

Метою цієї статті є дослідження проблем вибору критеріїв якості та конкурентної стійкості у стратегічному плануванні розвитку підприємницьких структур.

Результати. У статті обґрунтовано, що планування розвитку фірми слід націлювати на стійку ефективність. При цьому орієнтація стратегії на якісні параметри втілює принцип комплексності використання виробничого потенціалу і напрямки його розвитку. Підприємницька ефективність в умовах податкового регулювання фінансових парамет-рів повинна досягатися при збереженні і розширенні сектора ринку спеціалізації. В резуль-таті дослідження встановлено, що в якості критерію стійкості фірми за параметрами якості слід розглядати співвідношення середніх індексів якості виробничого процесу підприємства до таких же показників по галузі в ринковому її розумінні.

Розрізняють внутрішні і зовнішні чинники стійкості фірми за параметрами якості продукції, робіт і послуг. В основі внутрішніх лежать традиції операторської діяльності в секторі пріоритетного впливу. Однак підтримка конкурентної стійкості передбачає активність інвестиційної діяльності.

Висновки. Вибір економічної стратегії за критеріями якості продукції та конкурентної стійкості фірми ґрунтується на реальності інвестиційних рішень. При цьому цілі повинні досягатися в межах оптимального життєвого циклу проекту та відповідати можливостям фінансово-ресурсного забезпечення програми розвитку. При цьому цілеспрямована діяльність на підтримку адекватності або на випередження параметрів якості продукції фірми оцінюється рівнем економічної ефективності господарських процесів в межах логістичних товаропровідних систем. У свою чергу параметри та спрямованість розвитку і функціонування фірми в умовах жорсткої конкуренції на ринку благ повинні враховувати можливості диверсифікації щодо основного призначення. Критерій реалізації економічного потенціалу з підприємницьких позицій і завдань позиціонування на ринку обумовлюється завданнями підтримки параметричної і вартісної конкурентоздатності формування та реалізації продукції, робіт і послуг. Комплексна оцінка господарської діяльності виробничої фірми і планування її розвитку повинні ґрунтуватися на якісних факторах зростання обсягу і реалізації продукції. Місце фірми в галузевому ринковому секторі оцінюється кількісно – за ступенем стійкості частки сектора реалізації і якісно – за характером розширення обсягу реалізації за факторами конкурентоспроможності. При цьому зберігається приріст чистих грошових потоків.

Ключові слова: конкуренція, конкурентна стійкість, підприємство, планування.

Список літератури

  1. Андерсон В. Регіональна конкуренція як фактор соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації. Агора. Подолання розбіжностей – розвиток особливостей. Вип. 4. К.: Стилос, 2006. С. 66-72.
  2. Блонська В. І., Депа Н. Т. «Порівняльна характеристика методів оцінки конкуренто-спроможності продукції». Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип. 20.15.
    С. 115-120
  3. Буркинский Б. В., Лазарева Е. В., Агєєва І. М. та ін. Конкурентоспроможність продукції і підприємства. Одеса: ІПРЕЕД НАН Укрїни, 2002. 132 с.
  4. Долан Р. Дар, Сайман Г. Ефективне ціноутворення. М .: «Іспит», 2005. 416 с.
  5. Портер М. Конкурентна стратегія: Методика аналізу галузей та конкурентів; пер. с англ. І. Мінервіна; 2-е вид. М. : Альпіна Бізнес Букс, 2006. 452 с.
  6. Юдін М. Порівняльна характеристика методів оцінки конкурентоспроможності продукції. Економіст. 2010. №6 С. 40. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Ekonomist/ 2010 _6/40_42.pdf
  7. МудракР. П., Лагодієнко В. В., Лагодієнко Н. В. Вплив сукупних витрат на обсяги національного виробництва. Економічний часопис – XXI. 2018. №172 (7-8). С. 44-50.
  8. Лагодієнко В. В., Лагодієнко Н. В. Моделювання оцінки інноваційної спроможності промислових підприємств. Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». №1 (28), 2019. С. 280-289.

Статтю було отримано 07.10.2018