УДК: 331.108

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-4-20

Ірина Петрівна ПОТАПЮК
кандидат економічних наук, доцент, Полтавська державна аграрна академія
ORCID ID: 0000-0002-1051-0114
Тетяна Петрівна АНДРУЩЕНКО
здобувач, Полтавська державна аграрна академія
Юлія Віталіївна МОРОЗ
здобувач, Полтавська державна аграрна академія

JEL classification: M14; M31

Анотація

Стаття присвячена дослідженню важливості корпоративної культури підприємства як маркетингового ресурсу.

Одним із ключових завдань управління підприємством є задоволення потреб клієнтів за допомогою створення гідного внутрішнього середовища, де співробітники стають лояльними й орієнтованими на досягнення організаційних цілей. Корпоративна культура обґрунтовано може розглядатися як один із маркетингових ресурсів підприємства, оскільки відіграє величезну роль у формуванні його іміджу, а отже – ступеня лояльності споживачів. Чим ефективніша й сильніша внутрішня культура підприємства, тим більш сприятливий імідж складається у представників маркетингового середовища, а отже – зростає довіра і зацікавленість потенційного споживача. Грамотне формування корпоративної культури підприємства в умовах ринку робить його більш успішним і конкурентоспроможним, оскільки дає змогу завоювати ринок за рахунок високої репутації, дозволяє отримувати максимальну віддачу від персоналу за рахунок узгодженості його дій і клієнтоорієнтованості підприємства. Визначено елементи корпоративної культури підприємства, до яких варто віднести: корпоративний стиль, людей, цінності, історію (традиції), норми поведінки, взаємовідносини, політику ведення діалогів із клієнтами, партнерами й конкурентами та єдність персоналу для досягнення поставлених цілей. Досліджено вплив корпоративної культури на ефективність діяльності підприємства, який визначається такими результатами: реалізацією ефективних стратегій, репутацією, іміджем, конкурентоспроможністю, соціальною ефективністю, організаційною ефективністю й комерційною ефективністю.

Тому корпоративну культуру як маркетинговий ресурс підприємства варто визначити як ефективний інструмент управління у руках керівника, за допомогою якого можна привести підприємство до успіху, процвітання й стабільності. Тому з метою забезпечення стабільного розвитку підприємства та підвищення ефективності його діяльності, керівництву необхідно інвестувати ресурси у формування та вдосконалення корпоративної культури.

Ключові слова: корпоративна культура, маркетинг, цінності, норми поведінки, корпоративний стиль, підприємство.

Список літератури

  1. Аніщенко В.О. Роль корпоративної культури у прийнятті управлінських рішень. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 3. С. 64-71.
  2. Башук Т.О., Жолудєва А.М. Доцільність формування корпоративної культури на підприємстві. Маркетинг і менеджмент інновацій. Харків, 2011. № 2. С. 179-184.
  3. Грішнова О.А. Взаємозв’язок цінностей людини й цінностей організації в корпоративній системі. Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Спец. вип.: у 3 т. Соціально-трудові відносини: теорія і практика. К. : КНЕУ. Т. 1. 2010. 468 с.
  4. Кудря Я.В. Корпоративна політика. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2010. № 567. С. 73-80.
  5. Овчаренко М.І., Червякова С.В. Методичне забезпечення оцінки стану корпоративної культури підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 2. С. 130-139.
  6. Потапюк І.П., Даниленко К.О., Мокієнко Є.О. Корпоративна культура як складова стратегічного управління персоналом підприємства. Приазовський економічний вісник. 2017. № 5 (05). С. 170-175. URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-5-05.
  7. Могутнова Н.Н. Корпоративная культура: понятия, подходы. Социологические исследования. 2005. № 4. С. 130-136.
  8. Пантелеева Е.С. Корпоративная культура как маркетинговый ресурс. Концепт. 2013. № 01 (январь). URL: http://ekoncept.ru/2013/13009.htm.

Статтю було отримано 07.09.2019