УДК: 338.436:631.115(477): 338.1

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-4-1

Сергій Мирославович ДІДУХ
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки промисловості, докторант, Одеська національна академія харчових технологій
ORCID ID: 0000-0003-1534-0975
E-mail: didukhsm@i.ua

JEL classification: Q01

Анотація

Вступ. Агропродовольчі холдинги відіграють провідну роль у забезпеченні продовольчої безпеки країни, нарощенні експорту, впровадженні інноваційних технологій.

Актуальною науковою задачею є розробка інструментів удосконалення існуючих стратегій розвитку агропродовольчих холдингів із метою забезпечення інклюзивного агропродовольчого розвитку в інтересах країни та її громадян.

Метою статті є розробка концептуальних засад моделі інклюзивного розвитку агропродовольчих холдингів в сучасних умовах.

Результати. Показано етапи та причини становлення українських агрохолдингів, визначено їх роль в розвитку аграрного сектора, на який приходиться понад 40% експорту окремих сільськогосподарських культур, що демонструють найвищу врожайність серед інших конкурентів

Проаналізовано поточний стан агропродовольчих холдингів та вказано на наявність об’єктивних причин трансформації моделі їх розвитку: вичерпання екстенсивних резервів росту, наявність кадрового дефіциту, необхідність переходу до якісного зростання, необхідність забезпечення рівних можливостей всіх учасників аграрного ринку. Вирішення даних проблем можливе за умови впровадження інклюзивної моделі розвитку.

Запропоновано концептуальну модель системи інклюзивного розвитку агропродовольчої сфери за чотирма компонентами: фінансова інклюзивність, технологічна інклюзивність, ресурсна інклюзивність та інклюзивність людського капіталу. Вказано на причини виникнення фінансових та технологічних бар’єрів в агропродовольчій сфері. Наголошено на важливості продовження політики децентралізації як елементу підвищення інклюзивності агропродовольчої сфери.

Висновки. За результатами проведеного дослідження визначено сутність поняття «агропродовольчий холдинг» та дискусійні аспекти його подальшого розвитку. Запропоновано структурну модель системи інклюзивного розвитку із визначенням стратегічної мети по кожному компоненту, а також ключові напрямки впровадження системи інклюзивного розвитку за ними.

Ключові слова: агропродовольчий холдинг, інклюзивний розвиток, система інклюзивного розвитку, агропродовольча сфера, структурна модель системи інклюзивного розвитку агропродовольчої сфери.

Список літератури

 1. Закон України “Про холдингові компанії в Україні” від 15 березня 2006 р. № 3528-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3528-15#Text
 2. Мірзоєва Т. В. Агрохолдинги України в умовах сьогодення. Інноваційна економіка. 2012. № 8 (34). С. 90-93.
 3. Статівка А. М. Деякі правові питання діяльності агрохолдингів в Україні. Актуальні проблеми екологічних, земельних та аграрних правовідносин: теоретико-методологічні й прикладні аспекти: матеріали «круглого столу». Харків, 2014.
  С. 61-62.
 4. Нестерчук Ю.О. Організація та функціонування агрохолдингу. Корпоративне управління в Україні: менеджмент, фінанси, аудит : матер. Міжнар. наук.- практ. конф., 4–5 травня 2006 р.: у 2-х ч. Рівне: НУВГП, 2006. С. 178-180.
 5. Храмова И.Г., Серова Е.В. Вертикальная интеграция в продовольственном комплексе России. М.: Ин-т экон. и переход. периода, 2002. 49 с.
 6. Андрійчук В. Г., Сас І. С. Концентрація в аграрній сфері економіки: проблемні аспекти: монографія. Київ: КНЕУ, 2017. 303 с.
 7. Determinants of Innovation and Investment Development of Multi- Branch Entrepreneurship, Tourism and Hospitality Industry: collective monograph. Yatsenko V. ; Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Yatsenko V.M. Nuremberg: Verlag SWG imex GmbH, Germany, 2019. 431 p.
 8. Дідух С.М. Розвиток агрохолдингів України в сучасних умовах: здобутки і виклики. Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (11-13 жовтня 2018 р.) Одеса: ОНАХТ. 2018. С. 109-111.
 9. Агрохолдинги забезпечують третину експорту сільгоспкультур. Agroportal: [Веб-сайт]. 2019. URL: http://agroportal.ua/ua/news/ukraina/agrokhol dingi-obespechivayut-tret-eksporta-selkhozkultur/
 10. Сільське господарство України: статистичний збірник за 2019рік. Київ: Державна служба статистики України, 2020. 245 с.
 11. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація: наук. доп. / [О. М. Бородіна та ін.] ; за ред. акад. НАН України В. М. Гейця, чл.-кор. НАН України О. М. Бородіної, чл.-кор. НААН України І. В. Прокопишин, Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та прогнозування. К., 2012. 55 с.
 12. МХП: інформація про облігації. Mironivsky Hliboproduct. URL: https://www.mhp.com.ua/uk/dlja-investoriv/infomratsija-pro-obligatsii
 13. “Кернел” розмістив євробонди на $ 300 млн зі ставкою купона 6,5%. Інтерфакс-Україна. 2019. URL: https://interfax.com.ua/news/economic/618733.html
 14. Кредити у розрізі регіонів. Національний банк України. 2020. URL: https://bank.gov.ua/files/loans.xlsx
 15. Кернел запустив онлайн-платформу Open Agribusiness для аграріїв. Українська зернова асоціація. URL: http://uga.ua/meanings/kernel-zapustil-onlajn-platformu-open-agribusiness-dlya-agrariev/

Статтю було отримано 10.10.2020