УДК 658.342.124

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-4-13

Володимир Акимович МІЩЕНКО
доктор економічних наук, професор
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
ORCID ID: 0000-0003-1328-4738
E-mail: Vladimir.Mishchenko@khpi.edu.ua
Ірина Ігорівна ГОРОБЕЦЬ
асистент кафедри менеджменту ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»
ORCID ID: 0000-0003-0439-1814
E-mail: horobetsiryna@ukr.net
В’ячеслав Сергійович ІВАНЧЕНКОВ
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту
Одеська національна академія харчових технологій
ORCID ID: 0000-0002-7074-3024
E-mail: viacheslavivanchenkov@gmail.com

JEL classification: G39; L62; M21; M41

Анотація

Вступ. Аналіз фінансового стану підприємств кондитерської галузі свідчить, що в цілому більшість показників мають позитивну тенденцію, але частина їх має інколи негативні значення. Це свідчить про існуючі загрози вірогідності банкрутства, тому актуальним постає питання удосконалення методології ідентифікації кризового стану і розробки концепції антикризового управління кондитерськими підприємствами.

Метою статті є визначення ролі контролінгу якості в антикризовому управлінні кондитерським підприємством на базі вартісно-орієнтованого підходу.

Результати. В статті розкрито сутність сучасної концепції антикризового вартісно-орієнтованого управління кондитерським підприємством та наведена основна його структура. Розглянуто контролінг як функцію управління підприємством. Обґрунтова-но необхідність комплексного підходу при дослідженні інструментарію антикризового регулювання та управління. Розкрито сутність комплексності, яка полягає в необхід-ності включення до системи контролінгу показників якості відповідно до Системи аналі-зу небезпечних чинників (HACCP) і настанови ЄС щодо її застосування з ідентифікацією небезпечних чинників у критичних точках контролю (КТК). Розкрито сутність вартісно-орієнтованого управління кондитерським підприємством. Зазначено, що воно виходить із необхідності уникнути загроз виникнення кризових проявів. Наведено фактори їх появи, серед яких найбільш суттєвими є технологічні та організаційно-виробничі фактори. Обґрунтовано, що по своїй суті вони зводяться до вартісної складової.

Висновки. Система контролінгу на кондитерському підприємстві поряд з показниками фінансового стану повинна ідентифікувати будь-який технологічний або організаційно-виробничий аспект своєї діяльності, який є визначним для безпечності продуктів харчування, а також слідкувати за тим, щоб належні процедури безпеки були встанов-лені, впроваджені, дотримувалися та актуалізувалися, ґрунтуючись на принципах, які були використані для розроблення системи HACCP. Саме такий підхід відповідає Стратегії розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України до 2026 року.

Ключові слова: кондитерські підприємства, контролінг, криза, вартісно-орієнтоване управління, небезпечні чинники, критичні точки контролю.

Список літератури

  1. Три українські компанії увійшли до топ–100 світових виробників солодощів. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/26/643883/
  2. Електронний ресурс. Держстат України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
  3. Лагодієнко В. В. Реалізація інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності у харчовій галузі. Бізнес-Навігатор: науково-виробничий журнал Міжнародного університету бізнесу і права. 2013. №2(31). С. 178-183.
  4. Пушак Я. Я., Лагодієнко В. В. Соціальна відповідальність підприємств харчової промисловості як основа інноваційного розвитку сучасної економіки «Актуальні проблеми інноваційної економіки». № 3. 2018. С. 27-36.
  5. Авдошина З. А. Антикризисное управление: сущность, диагностика, методики. Набережные Челны, ТИСБИ, 2006. 30 с.
  6. Шепітко Г. Ф. Контролінг: посібник для студентів економічних спеціальностей усіх фор навчання). Київ: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. 136 с.
  7. Mudrak R., Nyzhnyk I., Lagodiienko V., Lagodiienko N. Impact of Seasonal Production on the Dynamics of Prices for Meat and Dairy Products in Ukraine. TEM Journal. 2019. Volume 8. Issue 4. рр. 1159-1168.
  8. Фалько С.Г. Контроллинг для руководителей и специалистов. М.: Финансы и статистика, 2008. 272 с.
  9. Mudrak, R., Nyzhnyk, I., Lagodiienko, V., Lagodiienko, N., Rybchak, V. Food affordability and economic growth. TEM Journal, 2020, Vol.9, No.4, November, рр. 1161-1169.

Статтю було отримано 14.10.2020