УДК 332.135:658(075.8)

Руслан Петрович МУДРАК
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки
Уманськии національнии університет садівництва
Е-mail: mrp1974@ukr.net
Наталія Іванівна МОІСЄЄВА
кандидат філософських наук, доцент, кафедра ЮНЕСКО
«Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін
Харківськии національнии технічнии університет сільського господарства ім. Петра Василенка
Е-mail: kntusgunesco96@gmail.com

Анотація

Вступ. В складних умовах розвитку економіки України саме продумана активна кластерна політика на рівні регіонів є запорукою успіху таких форм співпраці. За сприятливих ринкових умов кластери розвиваються самостійно – самоорганізуються. Кластерна концепція розвитку регіональної економіки є основним орієнтиром для притягнення інновацій і основним механізмом розвитку інноваційної економіки. Кластерна модель регіонального розвитку активізує підприємницьку діяльність у сфері туризму, сприяє створенню нових робочих місць, зростанню доходів місцевого населення й наповненню бюджетів, покращенню якості туристичних продуктів тощо. Функціонування туристичних кластерів сприяє ширшому використанню інноваційних й інформаційно-комунікаційних технологій, підвищенню рівня кваліфікації й інтелектуального потенціалу кадрів, зайнятих у туристичній галузі.

Метою статті є висвітлення та обґрунтування питань створення кластерів як прогресивної моделі розвитку туристичної сфери регіону й інструменту ефективного управління туристичними дестинаціями.

Результати. Доведено, що кластерний підхід в економіці дозволяє максимально посилювати сильні сторони розвитку певної сфери в регіоні, в той же час максимально мінімізуючи стримуючі фактори розвитку. Здійснено моніторинг ключових проблем сучасного розвитку кластерних технологій в туристичній галузі. Проаналізовано можливості створення туристичного кластеру в Миколаївській області. Доведено, що запропонований туристичний кластер на території об’єднаної територіальної громади забезпечить розширення ринку збуту органічної продукції збутового кооперативу за рахунок не тільки внутрішнього, але й зовнішнього ринку. Переваги створення туристичного кластеру для обслуговування зони відпочинку полягають у зацікавленості місцевої влади та бізнесу до більш тісної співпраці.

Висновки. В статті висвітлено переваги та недоліки впровадження кластерної моделі для здійснення ефективного управління туристичними дестинаціями регіону. Охарактеризовано кластерну форму діяльності туристичних дестинацій в контексті розвитку регіональної економіки. Запропоновано сформувати туристичний кластер, який забезпечить розширення ринку туристичних послуг регіону.

Ключові слова: кластеризація, регіон, туристична дестинація, туристичний кластер, управління.

Список літератури

 1. Лагодієнко В. В., Довгаль О. В. Чинники економічного зростання регіонів в умовах диспропорційності. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2018. № 3. С. 15-21.
 2. Войнаренко М. Кластери як полюси зростання конкурентоспроможності регіонів. Економіст. 2008. № 10. С. 27–30.
 3. Ужва А. М. Кластеризація як ефективний інструмент управління розвитком регіонального аграрного бізнесу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2016. Випуск 19, частина 2. С. 110-113.
 4. Економіка туризму: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В.Білоус, Н. Л. Мандюк. К. : Центр учбової літератури, 2014. 544 с.
 5. ГеєцьВ. Кластери і мережеві структури в економіці. Економіст. 2008. №
  С. 10–11.
 6. Кластер: формат взаємодії підприємців. У чому переваги неформального об’єднання. URL: https://msb.aval.ua/news/?id=25974
 7. МудракР. П., Лагодієнко В. В., Лагодієнко Н. В. Вплив сукупних витрат на обсяги національного виробництва. Економічний часопис – XXI. 2018. №172(7-8), С. 44-50.
 8. СоколенкоС. І. Кластери в глобальній економіці. К. : Логос, 2004. 848 с.
 9. СаблукП. Т., Кропивко М. Ф. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості аграрної економіки. Економіка АПК. 2010. № 1 (183). С. 3–12.

Статтю було отримано 18.07.2018