УДК: 338.2

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-1-25

Вікторія Віталіївна МАЛТИЗ
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління персоналом і маркетингу, Запорізький національний університет
ORCID ID: 0000-0002-3863-6456
Олександр Анатолійович МАЛТИЗ
Запорізький національний університет
ORCID ID: 0000-0001-8981-8658

JEL classification: M12

Анотація

Враховуючи той факт, що в умовах ринкової економіки саме людський ресурс, тобто персонал підприємства, являє собою основну рушійну силу ефективності діяльності та сталого розвитку будь-якого підприємства. Статтю присвячено розгляду особливостей кадрової стратегії підприємства. Розглянуто трактування кадрової стратегії підприємства з погляду окремих авторів й надано авторське визначення кадрової стратегії підприємства як стратегічного плану роботи з персоналом, тобто концепції формування, використання й відтворення людських ресурсів підприємства. Висвітлено основні риси, притаманні досліджуваній дефініції: знаходиться під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього походження; цілі кадрової стратегії визначаються та підпорядковуються стратегічним цілям корпоративного рівня; метою є забезпечення формування стійких конкурентних переваг на основі створення та використання кадрового потенціалу; має довгостроковий характер; формується на основі кадрової політики та визначає перелік кадрових заходів для досягнення стратегічних цілей підприємства. Розглянуто особливості та охарактеризовано варіативний підхід до формування кадрової стратегії на вітчизняних підприємствах. Систематизовано ключові показники ефективності кадрової стратегії підприємства, запропоновано доповнити їх додатковими показниками ефективності, до яких віднесено такі: наявність та ефективність процесу адаптації на підприємстві; частка операційного та адміністративного персоналу з високим KPI; наявність на підприємстві об’єктивної системи інтегреті-тестувань; співвідношення виявлених факторів ризику при тестуванні до частоти проведення інтегреті-тестувань.

Ключові слова: кадрова стратегія, формування кадрової стратегії, управління людськими ресурсами, персонал ключові показники ефективності, підприємство.

Список літератури

  1. Довбня С.Б., Письменна О. О. Кадрова стратегія: сучасний зміст та класифікація її видів. Проблеми економіки та політичної економії. № 2. С. 162–174.
  2. Марченко В.М., Хондока В. А. Кадрова політика та кадрова стратегія підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 20. С. 440–443.
  3. Москаленко В.О. Теоретичні аспекти вибору кадрової стратегії на підприємствах.  Електронний архів Національного університету харчових технологій. URL: hhttp://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10400/1/Theoretical%20aspects.pdf.
  4. Письменна О.О. Теоретичні основи та методичний інструментарій формування кадрової стратегії підприємства. Дис. …. ступеня кандидата економічних наук / 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Дніпро: Національна металургійна академія України, 2017. 320 с.
  5. Хаустова К. М., Козар М. І. Теоретичні підходи до визначення та класифікації кадрової стратегії в контексті стратегічного вибору підприємства. Науковий вісник Мукачівського державного університету Економічні науки. 2016. №. 20 (15). С. 265–272.
  6. Байрачна О. К. Кадрова політика організації в системі функціональної підготовки управлінського персоналу. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 5. № 1. С. 342–348.
  7. Язлюк Б. О. Вороніна В. Л., Гордієнко В. О. (2019). Кадрова політика підприємства: сутність та значення для потреб управління. Український журнал прикладної економіки. Том 4. № 4. С. 191– 198.
  8. Застрожнікова І. В. Структурні зрушення в кадровій політиці аграрних підприємств в умовах діджиталізації. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2020. № 4. С. 59-66.

Статтю було отримано 21.01.2022